Skip to content

Adnoddau ac astudiaethau achos

Ceir isod adnoddau ac astudiaethau achos a allai fod o ddefnydd i’ch sefydliad.

Ychwanegu gwerth drwy ddiwylliant o fewn Cynnig y Disgybl

Mae Her Ysgolion Cymru yn darparu cyllid, arbenigedd a chefnogaeth i 40 o ysgolion a’r ysgolion cynradd o fewn eu clwstwr o dan y rhaglen ‘Llwybrau llwyddiant’. Bydd pob ysgol yn pennu ffyrdd o wella hyder a chymhelliant drwy Gynnig y Disgybl. Mae cyrff diwylliannol wedi cydweithio ac wedi llunio canllaw er mwyn cefnogi ysgolion i ddefnyddio’r celfyddydau, diwylliant a threftadaeth fel rhan o’r Cynnig. Ceir rhagor o wybodaeth ar dudalen Her Ysgolion Cymru.

'Diwrnod meddiannu' a chlystyrau Cymunedau yn Gyntaf

Elusen annibynnol yw Kids in Museums (dollen allanol). Prif nod yr elusen yw sicrhau bod amgueddfeydd ar agor i bawb a’u bod yn croesawu pawb, ac yn arbennig y rhai nad ydynt wedi cael cyfle i ymweld ag amgueddfa o’r blaen.

Mae wedi datblygu ymgyrch 'Diwrnod Meddiannu Amgueddfeydd' (dollen allanol) llwyddiannus lle mae plant a phobl ifanc yn meddiannu amgueddfeydd, lleoliadau diwylliannol, sefydliadau celfyddydol a safleoedd treftadaeth, gan roi rôl bwerus a phwrpasol iddynt a’u galluogi i wneud penderfyniadau. Trwy hyn, maent yn cael profiad o chwarae rhan flaenllaw o fewn sefydliad.

Rydym yn cefnogi Kids in Museums i gydweithio ag ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf ac mae’r gwaith yn talu ar ei ganfed eleni gan fod cannoedd o bobl ifanc yn cymryd rhan. Mae Kids in Museums wedi llunio adnodd sy’n dangos sut y gall gweithgareddau tebyg gefnogi’n uniongyrchol ganlyniadau Cymunedau yn Gyntaf.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â: cyfuno-fusion@llyw.cymru.

Gwirfoddoli Diwylliannol

Gwirfoddoli Diwylliannol - adnodd

27/06/16
Cyfleoedd ar gyfer Ehangu Mynediad a Threchu Tlodi
 
© Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Ardal Arloesi Torfaen - astudiaeth achos

13/06/16
Helpu pobl i ddatblygu sgiliau cyflogaeth
 
Wrecsam

Ardal Arloesi Wrecsam - astudiaeth achos

13/06/16
Gwella sgiliau bywyd oedolion
 
Abertawe

Ardal Arloesi Abertawe - astudiaeth achos

13/06/16
Helpu pobl i ddatblygu sgiliau cyflogaeth a dod o hyd i waith
 
Gwynedd

Ardal Arloesi Gwynedd - astudiaeth achos

13/06/16
Cynorthwyo teuluoedd i gymryd rhan yn addysg eu plant