Skip to content

Diwylliant a Thlodi: Defnyddio’r celfyddydau, diwylliant a threftadaeth i hybu cyfiawnder cymdeithasol yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Ein hymateb i'r adroddiad annibynnol gan yr Athro Dai Smith.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Comisiynwyd yr adroddiad hwn er mwyn adeiladu ar yr adroddiad y 'Celfyddydau mewn Addysg'.

Comisiynwyd y Farwnes Kay Andrews OBE gan Lywodraeth Cymru  yn 2013 i argymell ffyrdd i gyrff diwylliannol a threftadaeth allu cydweithio’n agosach i gael mwy i gyfranogi mewn diwylliant a’i werthfawrogi mewn ffyrdd sy’n cyfrannu at leihau tlodi.

Y mae ei hadroddiad sef Diwylliant a Thlodi: Defnyddio’r celfyddydau, diwylliant a threftadaeth i hybu cyfiawnder cymdeithasol yng Nghymru yn cyd-fynd ac yn ychwanegu at adroddiad yr Athro Dai Smith ar y 'Celfyddydau mewn Addysg' a lansiwyd yn Abertawe ar 13 Mawrth 2014.

Mae’n dangos sut mae amgueddfeydd, llyfrgelloedd, archifau, henebion a chyrff celfyddydol  yn adnoddau hollbwysig i ysbrydoli pobl i ddysgu ac ennill sgiliau. Gallant helpu unigolion a chymunedau i feithrin hyder ac ymdeimlad o berthyn. Mae’r adroddiad yn cyflwyno dadl gref i bawb wneud mwy o ymdrech i gydweithio’n fwy effeithiol er mwyn gwneud y mwyaf o’r buddiannau a ddaw i bobl sy’n byw mewn cymunedau difreintiedig o gymryd rhan mewn diwylliant.

Rydym yn defnyddio’r fframwaith a ddeilliodd o  argymhellion y Farwnes Andrews er mwyn prif ffrydio’r mynediad i’r celfyddydau, diwylliant a threftadaeth ar gyfer y cymunedau mwyaf difreintiedig yng Nghymru.

Cyhoeddwyd ymateb i’r adroddiad ym mis Tachwedd 2014, yn nodi mewn manylder y cynnydd a gyflawnwyd hyd hynny o safbwynt rhai o’r argymhellion a sut y byddwn yn mynd i’r afael ag argymhellion eraill.

Gwnaeth yr ymateb hefyd nodi ein bwriad i sefydlu Ardaloedd Arloesi ar draws Cymru lle y bydd sefydliadau diwylliannol yn cydweithio â chlystyrau Cymunedau yn Gyntaf a grwpiau cymunedol lleol er mwyn sicrhau bod pawb yn elwa ar fynediad at wasanaethau diwylliannol.