Skip to content

Diwylliant a chludiant: chwalu’r rhwystrau i fynediad

Dengys tystiolaeth fod diffyg mynediad at gludiant addas yn atal llawer o bobl rhag cael mynediad at ddiwylliant, neu ei gwneud yn anoddach.

Tua 4% o’r boblogaeth gyffredinol yn nodi diffyg cludiant, neu anhawster cyrraedd pen y daith, fel eu prif reswm dros beidio ag ymweld â lleoliad neu ddigwyddiad diwylliannol yng Nghymru. 

Fodd bynnag, mae hyn yn cynyddu i 7% ar gyfer trigolion mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf. Mynediad at gludiant fforddiadwy yn rhwystr mwy sylweddol i bobl sy’n byw mewn cymunedau difreintiedig nag i’r boblogaeth yn ei chyfanrwydd.

Rydym wedi cydweithio â phartneriaid yn y sectorau diwylliant a chludiant i ddarparu’r wybodaeth hwn fel rhan o raglen Cyfuno: Creu Cyfleoedd drwy Ddiwylliant.

Rydym eisiau helpu sefydliadau diwylliannol i gynyddu mynediad trwy fesurau sy’n ymarferol, yn realistig ac yn niwtral o ran cost neu’n dwyn costau isel i wella cysylltiadau cludiant.

Rydym wedi cynnwys gwybodaeth am y sector cludiant, enghreifftiau o arfer gorau, a ble i ganfod adnoddau a chymorth pellach.

Rydym yn benodol eisiau cefnogi pobl sy’n profi rhwystrau economaidd, cymdeithasol, corfforol a rhwystrau eraill i gyfranogi mewn diwylliant.

Cynllunio cludiant integredig

20/10/17
Fe ddylai sefydliadau ystyried mynediad â chludiant at eu safleoedd fel rhan annatod o’r hyn y maent yn ei wneud a’r modd y maent yn gweithredu.
 

Darparu opsiynau cludiant cyhoeddus fforddiadwy

20/10/17
I rai pobl a chymunedau, mae diffyg cludiant fforddiadwy, cyfleus a hygyrch yn gallu bod yn rhwystr mawr i cymryd rhan mewn ddiwylliant.
 

Datblygu datrysiadau cludiant at ofynion unigol

20/10/17
Dylai sefydliadau ystyried darparu cymhorthdal teithio ar gyfer rhaglenni a gynigir ganddynt.
 

Cludiant ar gyfer ysgolion

20/10/17
Mae ymweliadau â lleoliadau diwylliannol a safleoedd hanesyddol yn parhau i fod opsiynau poblogaidd ar gyfer ysgolion fel ffordd o gefnogi nifer o feysydd allweddol y cwricwlwm. Fodd bynnag, mae ysgolion yn wynebu heriau, yn arbennig ar ran gost, sy'n atal ymweliadau yn digwydd neu'n effeit ...