Skip to content

Cynllunio cludiant integredig

Fe ddylai sefydliadau ystyried mynediad â chludiant at eu safleoedd fel rhan annatod o’r hyn y maent yn ei wneud a’r modd y maent yn gweithredu.

Gall hyn amrywio o ddeall y seilwaith cludiant sy’n gwasanaethu eu safleoedd i ddatblygu offer mwy soffistigedig i fynd i’r afael â rhai o’r rhwystrau mewn modd systematig.

Un o’r ffyrdd mwyaf effeithiol o gadarnhau i ba raddau y mae diffyg cludiant dibynadwy, fforddiadwy yn chwarae rhan mewn atal mynediad yw cynnal arolygon ymhlith defnyddwyr a phobl nad ydynt yn ddefnyddwyr.

Hefyd, mae gweithio gyda sefydliadau cymunedol a grwpiau ffocws yn ffordd effeithiol o gael dealltwriaeth well am y rhwystrau i gyfranogiad, gan gynnwys heriau ac anghenion o ran cludiant.

Yn seiliedig ar ganfyddiadau’r arolygon, gall sefydliadau ddatblygu cynllun cludiant sy’n nodi’r gweithgareddau sydd eu hangen i wella mynediad â chludiant cyhoeddus at eich safle. Mae llawer o adnoddau ar gael. Er enghraifft mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid i ddatblygu adnoddau ar gyfer cynlluniau teithio, sydd wedi’u bwriadu ar gyfer cyflogwyr yn bennaf, ond y gellir eu haddasu i ystyried teithio gan ymwelwyr, ar wefan sustrans (dolen allanol). 

Hefyd, cynigir hyfforddiant teithio doeth, sy’n hyfforddi unigolion mewn sefydliadau i ddod yn hyrwyddwyr teithio cynaliadwy. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan

Hefyd, cynigir hyfforddiant teithio doeth, sy’n hyfforddi unigolion mewn sefydliadau i ddod yn hyrwyddwyr teithio cynaliadwy. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Traveline Cymru (dolen allanol). 

Ar raddfa fwy, dylai prosiectau buddsoddiadau cyfalaf gynnwys ystyried a darparu ar gyfer cludiant cyhoeddus a theithio llesol o’r dechrau un, yn ogystal â chyfleusterau parcio ceir. Yn Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru, mae cynllunio cludiant yn effeithiol wedi cael ei gynnwys yn y prosiect o’r dechrau un.

Astudiaeth Achos

Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan – cynllunio cludiant integredig

Datblygwyd Cynllun Teithio ar gyfer Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan gyntaf yn 2012. Mae’r Cynllun Teithio wedi parhau i fod yn ddogfen fyw ac enillodd Wobr Efydd yn 2013, Gwobr Arian yn 2014, a Gwobr Aur yn 2015 gan Gydgysylltydd Cynlluniau Teithio Llywodraeth Cymru. Mae’r gwobrau’n cydnabod arfer gorau a rhagoriaeth o ran cynlluniau teithio a ddangoswyd gan sefydliadau yn Ne Ddwyrain Cymru. 

Cafodd y Cynllun Teithio ei ddatblygu gyntaf i gefnogi’r cais i Gronfa Dreftadaeth y Loteri ar gyfer prosiect ailddatblygu. Mae staff wedi parhau i weithredu’r mesurau a nodir yn y Cynllun er mwyn gwella’r siwrne i staff ac ymwelwyr. Mae dadansoddiad yn y Cynllun Busnes yn datgelu bod ychydig yn llai na thraean o’r aelwydydd yng Nghaerdydd yn rhai nad ydynt yn berchen ar gar, ac y byddent felly’n ei chael yn anodd cyrraedd yr Amgueddfa heb gludiant cyhoeddus. 

Mae’r Amgueddfa wedi cydweithio gyda’r awdurdod lleol a darparwyr bysiau lleol i sicrhau darpariaeth cludiant cyhoeddus rheolaidd, hygyrch i’r safle yn ystod y gwaith ailddatblygu ac wedi iddo gael ei gwblhau, pan fo disgwyl i ffigyrau ymwelwyr gynyddu.

Mae gwybodaeth am gludiant megis mapiau ac amserlenni bellach ar gael yn nerbynfa’r Amgueddfa, ac fe sicrhawyd caban aros bysiau ar gyfer yr Amgueddfa, sy’n cynnwys dangos gwybodaeth mewn amser real. 

Hefyd, mae Hyfforddiant Teithio Doeth wedi cael ei gynnal gyda staff blaen tŷ yn y dderbynfa, lle darparodd Sustrans sesiwn hyfforddi hanner diwrnod ar gyfer staff sy’n ymwneud â’r cyhoedd ar ddarparu gwybodaeth am gludiant cyhoeddus. Mae gwefan yr Amgueddfa wedi cael ei gwella hefyd, yn dilyn cyngor gan Sewta, Sustrans a Chyngor Caerdydd. Mae’n rhestri ddulliau teithio a gwybodaeth well am deithio. Mae hyn yn cynnwys dolenni i Gynlluniwr Taith Traveline Cymru a Cycle Streets (gwefan i gynllunio teithiau beicio ledled y DU), tra bo cyfleusterau i staff newid a chael cawod wedi cael eu gosod ar y safle.