Skip to content

Cyfuno: Creu cyfleoedd drwy ddiwylliant

Dolenni perthnasol

Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi cyhoeddi y bydd gwerth dros £200,000 o grantiau yn cael eu dyrannu i wyth partneriaeth ar draws Cymru.
Bydd Llywodraeth Cymru'n buddsoddi bron £300,000 eleni i greu mwy o gyfleoedd i bobl gymryd rhan yn y celfyddydau a diwylliant a chynyddu nifer y gwirfoddolwyr sy'n gweithio yn y sector.
Mae rhaglen newydd arloesol sy’n defnyddio’r celfyddydau, diwylliant a threftadaeth i gefnogi rhai o’n cymunedau mwyaf difreintiedig wedi llwyddo i ddenu dros 1,500 o bobl i gymryd rhan.
Mae’r rhaglen Ardaloedd Arloesi’n cefnogi awdurdodau lleol a chlystyrau Cymunedau yn Gyntaf i ganfod cyfleoedd newydd i bobl fwynhau gweithgareddau diwylliannol a chymryd rhan ynddynt.
Bydd y rhaglen Cyfuno: Trechu tlodi trwy ddiwylliant yn dwyn ynghyd Cymunedau yn Gyntaf a chyrff diwylliannol am y tro cyntaf.
Mae’r ddogfen hon yn amlinellu gweledigaeth Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith ar gyfer Diwylliant yng Nghymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
© Amgueddfa Genedlaethol Cymru
Rydym yn annog pobl i chwarae eu rhan ym maes y celfyddydau, diwylliant a threftadaeth.

Mae ein rhaglen Cyfuno yn ei gwneud yn haws i gymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliant a threftadaeth.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag:

 • amgueddfeydd
 • archifau
 • llyfrgelloedd
 • cestyll
 • theatrau
 • cymdeithasau tai
 • ysgolion
 • prosiectau gwirfoddoli/li>

Rydym yn dangos y gall diwylliant a threftadaeth gael effaith enfawr ar fywydau pobl. Gall y manteision gynnwys:

 • trawsnewid eu hyder a'u cymhelliant
 • magu sgiliau, profiad a chymwysterau i helpu iddynt ddod o hyd i waith
 • helpu pob oedran i ddysgu
 • cynnal iechyd a lles corfforol a meddyliol

Mae’r rhaglen yn cyfrannu at Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, yn benodol:

 • Cymru o gymunedau cydlynus
 • Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu

Cyfuno yn 2017-19

Trwy adeiladu ar y cyfnod peilot mae'r rhaglen Cyfuno wedi'i chryfhau a'i datblygu yn 2017-19.  

Ym mis Chwefror 2017, lansiwyd rhaglen grantiau newydd Her Cyfuno. Mae wyth o gyrff ledled Cymru yn darparu rhaglenni diwylliannol strategol sy'n hyrwyddo:  

 • cyflogadwyedd a sgiliau, yn benodol drwy sgiliau a chyrsiau achrededig, VARTE (Gwirfoddoli fel Llwybr i Gyflogaeth) a lleoliadau hyfforddiant
 • rhaglenni diwylliannol sy'n cynnal hyder ac yn grymuso, yn benodol i bobl ifanc
 • diwylliant fel offeryn i wella iechyd a lles corfforol a meddyliol
 • cefnogi'r blynyddoedd cynnar drwy raglenni dysgu fel teulu a llythrennedd

Mae'r rhaglen Cyfuno yn canolbwyntio ar gymunedau ac unigolion sy'n wynebu'r rhwystrau mwyaf i gyfranogi. Caiff y rhaglen ei darparu yn yr ardaloedd canlynol:

 • Gwynedd
 • Conwy
 • Torfaen a Chaerffili
 • Caerdydd
 • Abertawe
 • Castell-nedd Port Talbot
 • Sir Gaerfyrddin
 • Casnewydd

Mae partneriaethau yn darparu ystod eang o weithgareddau a phrosiectau sy'n cefnogi eu cymunedau.

Rydym yn cefnogi partneriaethau drwy ddarparu:

 • sesiynau rhwydweithio a hyfforddiant,
 • cyngor ar werthuso a chodi arian.
 • adnoddau

Rydym yn gweithio gyda nifer o bartneriaid diwylliannol allweddol ledled Cymru i gyflwyno Fusion. Mae'r partneriaid hyn yn cynnwys Amgueddfa Cymru, Cadw, Cyngor Celfyddydau Cymru, a Phlant mewn Amgueddfeydd.

Mae trosolwg o sut y caiff y rhaglen ei darparu a manylion cyswllt ar gyfer cydlynwyr Cyfuno i'w cael yn nogfen Cyflawni yn 2018-19. Am ragor o wybodaeth neu i gymryd rhan yn y rhaglen, cysylltwch â cyfuno-fusion@llyw.cymru.

 • Ffeithlun 2017-18

Y Cefndir i Raglen Cyfuno

Mae argymhellion adroddiad Diwylliant a Thlodi y Farwnes Andrews wedi’u datblygu drwy Cyfuno: Creu Cyfloedd drwy Ddiwylliant, a sefydlwyd yn 2015.

Yn ystod y cyfnod peilot, oedd yn rhedeg tan 2017, datblygodd 10 o glymbleidiau o gyrff diwylliannol a chymunedol weithgareddau newydd diwylliannol. Cafodd rhaglenni eu haddasu i gefnogi'r rhaglen Cymunedau yn Gyntaf a ddarparwyd yn nifer o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru. Roedd hyn yn galluogi ystod eang o sefydliadau diwylliannol i gyfrannu ar y cyd at yr agenda gwrth-dlodi drwy ddatblygu cyfleoedd newydd, cyffrous i bobl o gefndiroedd difreintiedig.

Roedd y gweithgareddau'n cynnwys:

 • rhaglenni treftadaeth ddigidol 
 • cynlluniau i annog pobl ifanc a'u teuluoedd i ymweld ag amgueddfeydd 
 • gwirfoddoli a phrofiad gwaith
 • prosiectau sy'n defnyddio treftadaeth i annog ffyrdd o fyw yn iachach 

Cyhoeddwyd adroddiad gwerthuso, gennym ddangosodd bod rhaglen Cyfuno yn gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau pobl yn ei blwyddyn dreialu gyntaf yn 2015-16. Bu o gymorth hefyd i ddangos:

 • pa weithgaredd sydd fwyaf effeithiol i gefnogi pobl yng nghymunedau mwyaf difreintiedig Cymru,
 • pa gefnogaeth leol a chenedlaethol sydd ei hangen i alluogi hyn, a
 • beth yw'r maes gorau i dargedu'r cyllid a chefnogaeth arall, megis hyfforddiant.

Cyhoeddwyd adroddiad gwerthuso gennym yn ystod ail flwyddyn cyfnod peilot Cyfuno yn ystod 2016-17. Roedd hwn yn canolbwyntio ar effaith y rhaglen i'r sector ddiwylliannol. Mae'r prif ganfyddiadau yn cynnwys:

 • Bod sefydliadau diwylliannol yn targedu gweithgareddau yn fwy effeithiol gyda phobl sy'n dioddef tlodi.
 • Bod sefydliadau yn cydweithio'n fwy effeithiol i gyflawni o fewn cymunedau difreintiedig.
 • Roedd unigolion sy'n dioddef tlodi yn eu cymunedau'n defnyddio mwy ar weithgareddau diwylliannol o ganlyniad i raglen Cyfuno.
 • Ffeithlun 2015-17

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Cyflawni yn 2018-19 (Maint ffeil: 218KB)