Skip to content

Cynllun benthyciadau cyfalaf cyfleusterau chwaraeon

Dolenni perthnasol

Bydd tri chyfleuster chwaraeon yng Ngogledd Cymru yn cael eu huwchraddio yn dilyn cais llwyddiannus am arian o dan Gynllun Benthyciad Cyfalaf Cyfleusterau Chwaraeon gwerth £5 miliwn Llywodraeth Cymru.

Cafodd y cynllun ei gyflwyno fel peilot er mwyn i awdurdodau lleol gael cyfle i ofyn am fenthyciad.

Mae’r benthyciad yn ddi-log ac fel arfer, bydd angen ei dalu ’nôl o fewn cyfnod o hyd at 10 mlynedd, gan ddechrau ym mlwyddyn ariannol 2015-16.  Gall awdurdodau lleol ofyn am fenthyciad o hyd at £1m.

Rydym wedi dweud yn ein Rhaglen Lywodraethu y byddwn yn defnyddio rhaglenni sydd wedi'u targedu at gynyddu gweithgarwch corfforol i annog mwy o bobl a mwy o amrywiaeth o bobl i gymryd rhan mewn chwaraeon.

Bydd y cynllun hwn yn helpu Awdurdodau Lleol i gefnogi'r gwaith o ddatblygu a darparu cyfleusterau chwaraeon a hamdden lleol sydd:

  • yn fodern, yn gynhwysol, yn ddeniadol ac yn hygyrch
  • yn diwallu anghenion lleol
  • yn effeithlon ac yn effeithiol o ran codi lefelau cyfranogiad mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol; ac
  • yn gwneud y defnydd gorau o'r awyr agored a'r amgylchedd naturiol.

Hynt y cynllun

Ym mis Mawrth 2015, cafodd pob un o’r 22 awdurdod lleol wahoddiad i gyflwyno datganiad o ddiddordeb ar gyfer Cynllun Benthyciadau Cyfalaf Cyfleusterau Chwaraeon. Cyflwynodd wyth awdurdod lleol Ddatganiad o Ddiddordeb a gofynnwyd i saith ohonyn nhw gyflwyno cais llawn. Ar ddiwedd cam y cais llawn, 3 chais oedd ar ôl yn y broses, Wrecsam, Conwy a Chaerdydd.

Mae Gweinidogion wedi cytuno i gynnig benthyciadau o rhwng £432,000 ac £1 miliwn i bob un o’r awdurdodau hyn. 

Awdurdodau lleol oedd yn llwyddiannus yn y cynllun peilot

Conwy

Sefydlu cyfleusterau ychwanegol ym Mharc Eirias:

  • Cae pêl-droed/rygbi 3G
  • Llain fowlio artiffisial
  • Pwll therapi dŵr
  • Ystafell weithgaredd aml-bwrpas
  • Arwyneb hoci ATP.
Wrecsam

Ailwampio Canolfan Hamdden a Gweithgareddau’r Byd Dŵr a Chanolfan Hamdden a Gweithgareddau’r Waun.  Yn cynnwys stiwdio newydd a gofod cadw’n heini mwy a gwell yn y Waun a chyfleuster ffitrwydd modern a mwy yn y Byd Dŵr.

Caerdydd

Gosod carpedi ar gyrtiau arwyneb caled sy’n dangos ôl traul ac sydd gan fwyaf yn segur, i greu cae 5-bob-ochr 3G ym Mharc Trelái a chae 7-bob-ochr 3G yn y Marl, Grangetown.