Skip to content

Achredu Amgueddfeydd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae Achredu Amgueddfeydd yn gynllun cenedlaethol sydd yn gosod safonau rheoli amgueddfeydd, gofalu am gasgliadau a gwasanaeth i’r cyhoedd.

Rydym yn rheoli’r cynllun yng Nghymru mewn partneriaeth a Chyngor Celfyddydau Lloegr (dolen allanol). Cynllun gwirfoddol yw Achredu Amgueddfeydd, ac mae dros 90 amgueddfeydd yng Nghymru yn cymryd rhan, o’r sefydliadau cenedlaethol mawr i amgueddfeydd bach a rheolir gan wirfoddolwyr.

Buddsoddion achredu

Mae achredu’n helpu amgueddfeydd monitro eu perfformiad cyfoes a chynllunio am y dyfodol. Mae cyrraedd achredu yn helpu i:

  • rhoi hyder a hygrededd i’r cyhoedd a sefydliadau sydd yn rhoi grantiau bod yr amgueddfeydd wedi cyrraedd safon genedlaethol
  • gosod meincnodau ar gyfer asesu perfformiad, gwobrwyo llwyddiant a hybu gwelliant
  • canolbwyntio ar anghenion a diddordebau defnyddwyr a datblygu’r gweithlu
  • asesu gwasanaethau ac yn annog cydweithio rhwng sefydliadau
  • gwella cynllunio gan ffurfioli dulliau gweithredu a pholisïau.

Cymhwysedd

Rhaid i amgueddfeydd sydd wedi’u hachredu bodloni diffiniad Cymdeithas Amgueddfeydd ynghylch amgueddfa sef (o’i gyfieithu):

‘Mae amgueddfeydd yn galluogi pobl i archwilio casgliadau i gael ysbrydoliaeth, i ddysgu ac i gael mwynhad. Sefydliadau ydynt sy’n casglu, yn diogelu ac yn cynnig mynediad i weld arteffactau ac enghreifftiau, y maent yn eu dal mewn ymddiriedolaeth ar ran cymdeithas.'

Hefyd, mae rhaid i amgueddfeydd:

  • gwneud popeth o fewn eu gallu i gadw a diogelu eitemau yn eu gofal
  • helpu pobl i elwa ar eu casgliadau, eu gweld a’u deall
  • bod yn ‘gyrff cyhoeddus’ - ni allant fod yn nwylo preifat ac ni chaniateir iddynt gael eu rhedeg er mantais ariannol bersonol.

I gadarnhau os yw eich sefydliad yn gymwys, darllenwch a llenwch a'r holiadur cymhwysedd a'i ddychwelyd i ni. Byddwn yn asesu eich holiadur, ac os yw eich sefydliad yn gymwys byddwn yn rhoi statws “Gweithio tuag at Achredu” i chi. Mae gan sefydliadau 12 mis i gyflwyno dogfennaeth addas, er bod yn bosibl ymestyn yr amser hyd at 3 blwyddyn os oes angen.

Monitro

Broses parhau yw Achredu, a rhaid i amgueddfeydd ddangos eu bod yn parhau i gwrdd â’r safonau trwy broses adrodd. Mae’r amserlen Achredu'n nodi’r manylion. Byddwn yn ysgrifennu atoch i’ch atgoffa. I gyflwyno eich cais, ewch i Borth Ceisiadau Cyngor Celfyddydau Lloegr (dolen allanol). 

Sut i gael cymorth a rhoi adborth

Rydym yn croesawi eich adborth er mwyn i ni wella’r cynllun Achredu, a helpu gydag unrhyw anhawster. Cysylltwch â ni gydag unrhyw adborth a allai fod gennych. Os hoffech gofrestru cwyn, mae manylion am sut i’w wneud yn ein polisi cwynion. Mae hwn yn esbonio’r drefn ffurfiol am ddelio â chwynion, ac yn nodi pa bethau y mae pobl yn gallu cwyno amdano.

Noder nag ydym yn arfer ariannu sefydlu amgueddfeydd newydd.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Cyflwyniad i Achredu (Maint Ffeil: 494KB)
Adobe PDF document
Y Safon Achredu (Maint Ffeil: 674KB)
Adobe PDF document
Amserlen Achredu (Maint Ffeil: 257KB)
Open Document Text
Holiadur ynglŷn â chymhwysedd (Maint Ffeil: 47.2KB)
Open Document Text
Ffurflen adrodd (Maint Ffeil: 602KB)
Adobe PDF document
Rhestr adnoddau (Maint Ffeil: 491KB)
Adobe PDF document
Polisi cwynion (Saesneg yn unig) (Maint Ffeil: 166KB)