Skip to content

Adolygiad llyfrgelloedd cyhoeddus Cymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Roedd yr adolygiad yn edrych ar rôl llyfrgelloedd yn ein cymunedau, a sut y gellir darparu gwasanaethau.

Cynhaliwyd yr adolygiad ym 2014 i edrych ar gynlluniau awdurdodau lleol i ddarparu gwasanaethau llyfrgelloedd cyhoeddus heddiw ac yn y dyfodol. Roedd yr adolygiad yn canlyn Ymchwiliad Cynulliad Cenedlaethol Cymru i lyfrgelloedd cyhoeddus yng Nghymru (dolen allanol).

Roedd yr adolygiad yn gofyn y cwestiynau canlynol:

  • Pa wasanaethau dylai llyfrgelloedd cyhoeddus eu darparu yn y dyfodol i gwrdd ag anghenion pobl Cymru, sy’n newid yn gyson?
  • Beth ddylai fod rôl a swyddogaethau gweithlu llyfrgelloedd cyhoeddus yn y dyfodol?
  • Sut gall llyfrgelloedd yng Nghymru gydweithio yn y dyfodol i ddarparu gwasanaeth effeithlon ac effeithiol ar gyfer pobl Cymru ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol?
  • Oes angen fframwaith deddfwriaethol a/neu fodel darparu newydd ar gyfer gwasanaethau llyfrgelloedd cyhoeddus yng Nghymru?

Ar ôl cyhoeddiad yr adroddiad, rhododd y Dirprwy Gweinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth y pryd hwnnw Ddatganiad llafar: ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad yr Adolygiad Arbenigol o Lyfrgelloedd (dolen allanol).

Pennu cwmpas gwasanaeth llyfrgelloedd cyhoeddus newydd i Gymru

Mae’r adroddiad hwn yn cyflawni i o argymhellion yr Adolygiad Arbenigol. Mae’n edrych ar statws newidiol gwasanaethau llyfrgelloedd cyhoeddus yng Nghymru ac yn ystyried sut i reoli a darparu gwasanaethau mewn ffordd gynaliadwy.

Ymddiriedolaethau annibynnol a llyfrgelloedd cymunedol yng Nghymru

Canolbwynt yr ymchwil yma i lyfrgelloedd cymunedol a llyfrgelloedd  ymddiriedolaethau annibynnol oedd darparu:

  • disgrifiad o newidiadau a datblygiadau oedd wedi digwydd yn narpariaeth gwasanaethau llyfrgelloedd cyhoeddus erbyn Rhagfyr 2014
  • disgrifiad o ddatblygiadau ychwanegol perthnasol oedd naill ai wedi, neu ar fin cael eu gweithredu
  • argymhellion ynglŷn ag ystyried llyfrgelloedd a reolir gan y gymuned neu sydd dan reolaeth ymddiriedolaethau hamdden a diwylliannol yn rhan o ddarpariaeth statudol llyfrgelloedd cyhoeddus gan awdurdodau llyfrgell.

Adroddiad blynyddol llyfrgelloedd Cymru

Mae adroddiad blynyddol llyfrgelloedd Cymru yn rhoi trosolwg o weithgareddau yn y sector llyfrgelloedd yng Nghymru yn ystod 2015. Mae'r adroddiad yn amlinellu nifer o gampau allweddol a gyflawnwyd dros y flwyddyn ddiwethaf.