Skip to content

Cyhoeddi

Dolenni perthnasol

I gyd-fynd â Diwrnod y Llyfr, cyhoeddodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, y bydd dros £150,000 ar gael i gefnogi’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru yn ystod y flwyddyn ariannol hon.
Bydd adolygiad annibynnol yn cael ei gynnal i edrych ar y cymorth y mae Llywodraeth Cymru yn ei roi i lenyddiaeth a’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Bachgen yn darllen
Rydym yn cefnogi’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru drwy Gyngor Llyfrau Cymru.

Cyngor Llyfrau Cymru

Corff Mae Cyngor Llyfrau Cymru (CLlC) yn gorff anstatudol sy’n darparu gwasanaethau arbenigol i'r fasnach lyfrau a chylchgronau yng Nghymru.

Rydym yn darparu arian ar ffurf grant i GLlC. Yn 2015-16 bydd yn cael cyfanswm o £3.586 miliwn.

Ymhlith y gwasanaethau y mae Cyngor Llyfrau Cymru yn eu cynnig mae:

  • cyngor golygyddol
  • cyngor ar ddylunio
  • cyngor ar werthu a marchnata
  • nifer o gynlluniau  hyrwyddo darllen gan gynnwys dathliadau Diwrnod y Llyfr yng Nghymru.

Grantiau

Mae CLlC hefyd yn cynnig ystod o grantiau i gyhoeddwyr yng Nghymru ar gyfer cyhoeddi llyfrau a chylchgronau yn y Gymraeg a'r Saesneg. Pwrpas y grantiau hyn yw cefnogi'r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru a hwyluso cyhoeddi llyfrau yn y ddwy iaith.

Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Llyfrau Cymru (dolen allanol).

Cyfres Llyfrgell Cymru

Prosiect a gefnogir gennym ni yw Cyfres Llyfrgell Cymru i sicrhau bod gweithiau Saesneg o bwys o'r ugeinfed ganrif yng Nghymru yn cael eu hailargraffu. Mae hefyd yn sicrhau bod modd eu prynu am brisiau rhesymol.

Mae'r gyfres yn cynnwys llyfrau, gan ddynion a menywod, sy'n cwmpasu amryw o wahanol arddulliau ac sydd o wahanol rannau o Gymru. Mae cloriau deniadol gan y llyfrau gyda chyflwyniad gan rai o lenorion cyfoes gorau Cymru. Ers 2006, cyhoeddwyd 42 o gyfrolau.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Llyfrgell Cymru (dolen allanol).

Gwales

Mae gwefan Gwales (dolen allanol) yn cynnwys gwybodaeth am yr holl lyfrau Cymraeg cyfredol a'r llyfrau o ddiddordeb i Gymru gyda gwasanaeth archebu diogel ar-lein.

Llenyddiaeth Cymru

Llenyddiaeth Cymru yw'r sefydliad cenedlaethol sy'n gyfrifol am ddatblygu a hyrwyddo llenyddiaeth. Crëwyd y corff yn 2011 yn dilyn uno:

  • Yr asiantaeth hyrwyddo llenyddiaeth, Academi
  • Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd.

Mae Llenyddiaeth Cymru yn darparu cyllid ar gyfer, ac yn gweithio'n agos gyda Cyfnewidfa Lên Cymru. Mae'n cynrychioli buddiannau awduron Cymreig y tu mewn i Gymru ac yn rhyngwladol ac yn annog pobl i fwynhau ysgrifennu eraill ac i ysgrifennu eu hunain, trwy raglen o weithdai, cyrsiau, gwyliau a chystadlaethau.

Mae prif brosiectau Llenyddiaeth Cymru yn cynnwys Llyfr y Flwyddyn, Bardd Cenedlaethol Cymru a’r cynllun ariannu digwyddiadau, Awduron ar Daith. 

Mae’r gwasanaethau a gynigir gan Llenyddiaeth Cymru yn cynnwys mentora, bwrsariaethau awduron, gwybodaeth a chyngor, ac asesu llawysgrifau'n annibynnol.

Mae rhagor o wybodaeth am ei weithgareddau ar gael ar Llenyddiaeth Cymru wefan (dolen allanol).

Adolygiad o Gymorth i lyfrau o Gymru 

Yn ystod 2014 comisiynwyd adolygiad annibynnol o'r cymorth a roddir gan Lywodraeth Cymru i lyfrau o Gymru. Yn yr adolygiad hwnnw aseswyd:

  • y sail resymegol dros y cymorth a roddir gan Lywodraeth Cymru i lyfrau o Gymru
  • ai Cyngor Llyfrau Cymru yw’r cyfrwng mwyaf priodol o hyd i ddarparu’r cymorth hwnnw
  • y dystiolaeth o ran gwerth am arian y dull presennol.