Skip to content

Digwyddiadau mawr

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym am gryfhau safle Cymru fel lleoliad ar gyfer digwyddiadau.

Mae’r pwyslais ar:

  • ddenu digwyddiadau rhyngwladol mawr sy’n cynnig elw economaidd sylweddol ar sail y buddsoddiad ac yn cryfhau brand Cymru;
  • gweithio gyda pherchenogion a threfnwyr digwyddiadau unigryw Cymru er mwyn dynodi ffyrdd newydd a blaengar o ymestyn at gynulleidfaoedd newydd y tu mewn a’r tu allan i Gymru;
  • gweithio gyda phartneriaid lleol a rhanbarthol i ddynodi ‘digwyddiadau twf’ posibl, archwilio cyfleoedd i greu digwyddiadau newydd;
  • gwneud y mwyaf o fuddsoddiad mewn digwyddiadau mawr. Mae hyn yn cynnwys edrych ar fanteision masnachol cysylltiedig fel brandio, hawliau darlledu a manteisio ar rwydweithiau busnes.
  • adeiladu sylfaen gref o wybodaeth a phrofiad yng Nghymru. Bydd hyn yn allweddol i ddatblygu diwydiant digwyddiadau cynaliadwy fydd yn cyflawni portffolio digwyddiadau grymus.

Trefnwyr digwyddiadau

Ydych chi yn drefnydd digwyddiad sy’n gobeithio dod â digwyddiad mawr i Gymru neu eisiau datblygu a thyfu digwyddiad llai i ddod yn ddigwyddiad unigryw yng Nghymru.  Neu efallai eich bod eisiau cymorth ariannol neu gyngor ar gynllunio digwyddiad.

Mae cymorth ariannol ar gael i berchenogion a threfnwyr digwyddiadau.  Rydym yn rhoi cymorth ariannol i ddigwyddiadau.  Os gall eich digwyddiad fod o fantais economaidd i Gymru, a chryfhau ei phroffil, gallwch fod yn gymwys i gael cyllid.

Cam cyntaf y broses asesu yw ystyried eich cynigion ar gyfer y digwyddiad o’u cymharu â’r meini prawf cyhoeddedig isod. Os credwch fod eich digwyddiad yn gymwys dylech gysylltu ag aelod o’r Uned Digwyddiadau Mawr.  Bydd trafodaeth anffurfiol yn sefydlu a yw eich cynigion yn cadw at y meini prawf cyhoeddedig.  Byddwch wedyn yn cael eich gwahodd i lenwi holiadur byr.

Mae’r holiadur yn casglu rhagor o fanylion am eich digwyddiad fydd yn cael eu hasesu yn ffurfiol.  Os bydd eich cais yn llwyddiannus, yn amodol ar y cyllid sydd ar gael, fe’ch gwahoddir i gyflwyno cynllun busnes manwl. Bydd angen i’r cynllun busnes manwl gynnwys proffil cyllideb llawn.


Cysylltu â ni

Ebost

EventWales@Wales.GSI.Gov.UK

Post

Uned Digwyddiadau Mawr
Adran yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
Llywodraeth Cymru
Canolfan QED
Prif Rodfa
Ystâd Ddiwydiannol Trefforest
Trefforest, Pontypridd
Rhondda Cynon Taf
CF37 5YR

Am ragor o wybodaeth ewch i’n gwefan Digwyddiadau Mawr (dolen allanol)