Skip to content

Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Amcan y Ddeddf hon yw diogelu’n gorffennol ar gyfer Cymry yfory.

Rhoddwyd y Cydsyniad Brenhinol i Ddeddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 (dolen allanol) a daeth yn ddeddf ar 21 Mawrth 2016. Dyma’r ddeddfwriaeth gyntaf sydd wedi’i llunio’n benodol ar gyfer amgylchedd hanesyddol Cymru.

Mae’r Ddeddf yn gwneud newidiadau pwysig i ddwy o brif ddeddfau’r DU sy’n gosod y fframwaith deddfwriaethol ar gyfer diogelu a rheoli’r amgylchedd hanesyddol: Deddf Henebion Hynafol ac Ardaloedd Archaeolegol 1979 a Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990.

Mae hefyd yn ymgorffori darpariaethau annibynnol sy’n sefydlu: cofnodion statudol am yr amgylchedd hanesyddol, rhestr o enwau lleoedd hanesyddol a phanel cynghori ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol.

Bydd y Ddeddf:

  • yn gwarchod yn fwy effeithiol adeiladau rhestredig a henebion rhestredig;
  • yn rheoli’r amgylchedd hanesyddol mewn ffordd fwy cynaliadwy;
  • yn gwneud y penderfyniadau sy’n cael eu gwneud ynghylch yr amgylchedd hanesyddol yn fwy tryloyw ac atebol.

Mae’r rhan fwyaf o ddarpariaethau’r Ddeddf bellach mewn grym, ond mae angen gwaith paratoi pellach neu is-ddeddfwriaeth ychwanegol ar gyfer rhai ohonynt cyn y gallant gael eu dwyn i rym. 

Y Ddeddf fydd craidd cyfres integredig sy’n cynnwys deddfwriaeth, polisi, cyngor ac arweiniad ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol. Mae’r rhain yn cynnwys:

Gyda’i gilydd, byddan nhw’n rhoi i Gymru systemau hyblyg ac effeithiol ar gyfer rheoli’i hamgylchedd hanesyddol mewn ffordd gynaliadwy, gan adlewyrchu’r egwyddorion a’r arferion cadwraeth diweddaraf.

Sut i gael gwybod mwy

Mae mwy o wybodaeth am y Ddeddf ar gael ar wefan Cadw (dolen allanol).

Os hoffech gael gwybod sut mae’r Ddeddf yn cael ei rhoi ar waith neu beth yw hanes y polisïau, cyngor ac arweiniad sy’n ei chefnogi, cofrestrwch am yr e-newyddlen trwy anfon eich cyfeiriad e-bost at: historicenvironmentleg@gov.wales.