Skip to content

Adolygiad o wasanaethau treftadaeth

Dolenni perthnasol

Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
Mae Amgueddfa Cymru'n gyfrifol am gadw, cyflwyno a hyrwyddo diwylliant Cymru ledled y byd.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym eisiau galluogi ein sefydliadau treftadaeth a diwylliannol i wneud yn fawr o’r manteision economaidd y maent yn eu sicrhau ar gyfer pobl Cymru.

Adolygiad y Farnwres Randerson

arweiniodd y Farnwres Jennifer Randerson grŵp Gorchwyl a Gorffen i adolygu gwasanaethau treftadaeth yng Nghymru. Cafodd pedwar opsiwn ei nodi:

  1. gwella sgiliau masnachu a sgiliau cydweithio sefydliadau treftadaeth cenedlaethol
  2. creu elusen newydd
  3. creu Asiantaeth Weithredol newydd
  4. uno sefydliadau treftadaeth sy’n bodoli eisoes

Cafodd yr opsiynau hyn eu gwerthuso mewn adroddiad dichonolrwydd, ‘Investing in the future to protect the past’.

Ym mis Medi y llynedd penododd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith grŵp llywio i ystyried y 4 opsiwn ar gyfer creu 'Cymru Hanesyddol'.

Cyflwynodd y grŵp ei argymhellion i Ysgrifennydd y Cabinet yn yr adroddiad 'Cymru Hanesyddol ‒ Ar drywydd Llwyddiant, Cadernid a Chynaliadwyedd ar gyfer Treftadaeth Cymru' ym mis Chwefror 2017. Mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi croesawu argymhellion y grŵp llywio yn amodol ar nifer o ystyriaethau a nodir yn y llythyr ymateb.

Roedd yr adroddiad ‘Cymru Hanesyddol - Ar drywydd Llwyddiant, Cadernid a Chynaliadwyedd ar gyfer Treftadaeth Cymru’ yn cynnwys argymhelliad i ddatblygu arfarniad o’r opsiynau ar gyfer dyfodol Cadw. Casgliad yr arfarniad ‘Cymru Hanesyddol – ffrwd waith Cadw: yr achos busnes dros newid’ oedd y dylai Cadw aros yn rhan o’r llywodraeth.