Skip to content

Gair am y pwnc

Ein gweledigaeth yw Cymru hyderus, amrywiol, creadigol ac egnïol.

Cyfrifoldebau

Ni sy’n gyfrifol am Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol, llyfrgelloedd, archifau a chofnodion hanesyddol, a gweithgareddau a phrosiectau diwylliannol Cymru.

Rydym yn gyfrifol hefyd am osod blaenoriaethau strategol ar gyfer y celfyddydau a chwaraeon, ac am oruchwylio’r ffordd y mae arian yn cael ei ddyrannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chwaraeon Cymru, a’r ffordd y mae polisi y celfyddydau a chwaraeon yn cael eu rheoli ganddynt.

Nid yw darlledu yn fater sydd wedi’i ddatganoli ond mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i sicrhau bod buddiannau dinasyddion Cymru yn cael eu hystyried wrth ddatblygu polisi darlledu yn y DU.

Mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am amddiffyn amgylchedd hanesyddol Cymru ac am sicrhau bod gan bawb fynediad iddo. Rydym yn gwneud hyn drwy gyfrwng yr Is-adran Cadw, a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru.  

Nodau ac ymrwymiadau

Mae ymrwymiadau ein Rhaglen Lywodraethu yn cynnwys cynnal y celfyddydau, y diwylliant a’r dreftadaeth sy’n gwneud Cymru yn lle mor arbennig i dreulio amser ynddo, a darparu mynediad iddynt. Byddwn yn gwneud hyn yn rhannol drwy:

 • Ddatblygu manteision addysgol a diwylliannol ein hamgueddfeydd a’n safleoedd hanesyddol.
 • Gan barhau i gynnig mynediad di-dâl i amgueddfeydd.
 • Hyrwyddo safleoedd Cadw a chyflwyno ein Bil Treftadaeth.
 • Cefnogi Cyngor Celfyddydau Cymru i weithredu 'Newid Bywydau' ei strategaeth ar gyfer y celfyddydau a phobl ifanc.
 • Annog sefydliadau celfyddydol i fynd i’r afael â’r rhwystrau y mae pobl o bob oed yn eu hwynebu wrth iddynt geisio cymryd rhan yn y celfyddydau.
 • Sicrhau bod awdurdodau lleol yn bodloni’r safonau cenedlaethol ar gyfer darpariaeth llyfrgell.

Mae ein hymrwymiad i chwaraeon yn cynnwys:

 • Cynyddu nifer y bobl sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon.
 • Gwella canlyniadau Cymru mewn chwaraeon.
 • Hyrwyddo Cymru fel lleoliad ar gyfer cynnal digwyddiadau chwaraeon rhyngwladol.

I wneud hyn, byddwn yn:  

 • Ariannu rhaglenni sydd wedi’u cynllunio i gynyddu gweithgarwch corfforol a chynyddu nifer y bobl sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon.
 • Cynhyrchu mwy o athletwyr elît diolch i Strategaeth Chwaraeon Elît Chwaraeon Cymru.
 • Gweithio gyda ffederasiynau chwaraeon cenedlaethol, y DU a rhyngwladol i sicrhau bod prif ddigwyddiadau chwaraeon yn cael eu cynnal yng Nghymru.