Skip to content

Ffyniant i Bawb: y cynllun gweithredu ar yr economi

Dolenni perthnasol

O heddiw ymlaen, bydd yn rhaid i fusnesau sy’n ceisio cymorth gan Lywodraeth Cymru arwyddo contract economaidd newydd.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Nod y cynllun yw tyfu ein heconomi mewn modd cynhwysol, gan ledaenu cyfleoedd a hyrwyddo llesiant.

Rydym wedi datblygu’r Cynllun gweithredu yn unol â’n strategaeth genedlaethol, Ffyniant i Bawb. Mae ynddo gamau gweithredu a fydd yn hybu twf yr economi ac yn lleihau anghydraddoldeb. Fe’i datblygwyd i ddiwallu anghenion heddiw a pharatoi ar gyfer heriau a chyfleoedd y dyfodol.

Mae ein Cynllun yn disgrifio’n gweledigaeth ar gyfer twf cynhwysol, wedi’i adeiladu ar seiliau cadarn, diwydiannau cryf y dyfodol a rhanbarthau cynhyrchiol.

Beth ydyn ni'n ei wneud?

Rydyn ni wedi bod yn siarad â busnesau a chyrff o bob rhan o Gymru. Rydyn ni wedi defnyddio'r wybodaeth a gawsom ganddynt i ddatblygu model gweithredu newydd. Mae'r model yn cynnwys y Contract Economaidd newydd a'r Meysydd Gweithredu. Bydd busnesau ddefnyddio'r broses newydd i gael cymorth ariannol gennym, gan gynnwys arian Cronfa Dyfodol yr Economi.

Y Contract Economaidd

Bydd busnesau sy'n gofyn inni am ein help yn siarad â ni trwy'r Contract Economaidd.

Byddwn yn disgwyl busnesau i ymrwymo i:
  • wireddu eu potensial i dyfu 
  • gwaith teg
  • hyrwyddo iechyd, sgiliau a dysgu yn y gweithle
  • gweithio at leihau eu hôl troed carbon.

Meysydd Gweithredu

Mae'r Meysydd Gweithredu yn nodi'r meysydd lle rydyn ni am weithio gyda busnesau.

I fod yn gymwys am gyllid busnes yn y dyfodol, bydd angen i fusnesau ddatblygu cynigion fydd yn ategu o leiaf un o'r canlynol:
  • datgarboneiddio
  • arloesi, entrepreneuriaeth a phencadlys
  • allforio a masnachu
  • swyddi o ansawdd da, datblygu sgiliau a gwaith teg
  • ymchwil a datblygu, awtomeiddio a digideiddio 

Y Bwrdd Cynghori Gweinidogion

Bydd y Bwrdd Cynghori Gweinidogion newydd yn rhoi cyngor allanol i Ysgrifennydd y Cabinet ac yn ei herio, ac yn rhoi arweiniad ar roi'r Cynllun Gweithredu Economaidd ar waith.

Am fwy o wybodaeth ewch i Fusnes Cymru (linc allanol).

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Crynodeb gweithredol (Maint Ffeil: 100KB)
Adobe PDF document
Hanes llwyddiant - Moneypenny (Maint Ffeil: 169KB)
Adobe PDF document
Hanes llwyddiant - Orangebox (Maint Ffeil: 106KB)
Adobe PDF document
Hanes llwyddiant - Wealthify (Maint Ffeil: 93.8KB)
Adobe PDF document
Dyma Gymru (Maint Ffeil: 2.61MB)