Skip to content
Ystadegau

Safon Ansawdd Tai Cymru (WHQS)

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 19 Mawrth 2018
  • Cyfnod dan sylw: 31 Mawrth 2017
  • Diweddariad nesaf: 4 Hydref 2018
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am y cynnydd a wneir gan landlordiaid cymdeithasol (awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig) o ran cyflawni'r WHQS ar gyfer eu holl stoc.

Pwyntiau allweddol

  • Mae nifer yr anheddau tai cymdeithasol sydd yn cydymffurfio gyda Safon Ansawdd Tai Cymru (gan gynnwys methiannau derbyniol) yn parhau i gynyddu. Ar 31 Mawrth 2017, roedd 86 y cant o anheddau tai cymdeithasol (192,302 o anheddau) yn cydymffurfio â Safon Ansawdd Tai Cymru (gan gynnwys methiannau derbyniol) o’i gymharu gyda 79 y cant y flwyddyn flaenorol.
  • Heb gyfrif methiannau derbyniol, roedd 61 y cant(r) o dai cymdeithasol (136,220)(r) yn cydymffurfio’n llwyr â Safon Ansawdd Tai Cymru ar 31 Mawrth 2017.
  • Roedd lefelau cydymffurfio gyda Safon Ansawdd Tai Cymru yn parhau i fod yn uwch ar gyfer landlordiaid cymdeithasol cofrestredig, gyda 99 y cant o’u anheddau yn cydymffurfio gyda’r Safon (gan gynnwys methiannau derbyniol) ar 31 Mawrth 2017 o gymharu â 66 o anheddau awdurdodau lleol.
  • Ar 31 Mawrth 2017, ar draws y sector tai cymdeithasol, y rheswm mwyaf cyffredin a roddwyd ar gyfer methiant derbyniol oedd ‘Amseriad y gwelliant’ – y rheswm a rodddwyd gan 49 y cant(r) anheddau oedd yn cydymffurfio gan gynnwys un methiant derbyniol.
  • Yr elfennau lle’r oedd y lefel uchaf o gydymffurfiaeth â’r Safon (yn cynnwys methiannau derbyniol) ar 31 Mawrth 2017 oedd ‘synwyryddion mwg sy’n rhedeg oddi ar y prif gyflenwad trydan’ a ‘systemau gwres canolog’ (99 a 98 y cant ill dau).

Nodiadau adolygu

(r) Diwygiedig ar 19 Mawrth 2018.

Mae’r datganiad hwn wedi ei ddiwygio yn dilyn derbyn ffigyrau wedi’u diwygio oddi wrth dau landlord cymdeithasol ar gyfer nifer yr anheddau oedd yn cydymffurfio’n llwyr a’r Safon ar 31 Mawrth 2017, a’r nifer oedd yn cydymffurfio gan gynnwys methiannau derbyniol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.tai@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu