Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol
Ystadegau
Arolygon

Arolwg Cyflwr Tai Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 6 Rhagfyr 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2017/18
Mae Arolwg Cyflwr Tai Cymru yn casglu gwybodaeth am gyflwr ac effeithlonrwydd ynni tai o bob math yng Nghymru.

Dyma’r set cyntaf o ganlyniadau cyflwr tai ar gyfer Cymru ers yr arolwg diwethaf yn 2008. Cynhaliwyd y gwaith maes o Awst 2017 hyd at Ebrill 2018. Lluniwyd sampl o gyfeiriadau wedi’u codi o aelwydydd a fyddai’n gymwys i gymryd rhan yn Arolwg Cenedlaethol Cymru 2017-18. Arweiniodd hyn at archwiliad ffisegol o 2,549 o gartrefi ledled Cymru, sy’n rhoi amcangyfrifon ar lefel cenedlaethol.

Mae’r canlyniadau pennawd yn cynnwys data ar nodweddion stoc dai, cyflwr tai a’r System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai.

Mae yna hefyd dangosydd canlyniadau hawdd i’w ddefnyddio os hoffech chi archwilio’r canlyniadau ar ystod o bynciau.

Pwyntiau allweddol

  • Ers yr arolwg diwethaf yn 2008, mae cyflwr tai ar draws pob deiliadaeth yng Nghymru wedi gwella.
  • Mae gan Gymru'r stoc dai hynaf yn y DU, a rhychwant o fathau tebyg o dai.
  • Mae cyfran yr anheddau yn y sector rhentu preifat wedi cynyddu'n sylweddol ers 1981. Y sector rhentu preifat ar y cyfan sydd â'r stoc o dai hynaf gan gynnwys y gyfran uwch o dai o ansawdd gwael (e.e. sy'n cynnwys lleithder a pheryglon eraill).
  • At ei gilydd, tai cymdeithasol sydd o ansawdd gwell na thai preifat (eiddo i berchen-feddianwyr ac eiddo sy'n cael ei rentu'n breifat); yn ogystal â thai mwy newydd.
  • Mae’r band effeithlonrwydd ynni cyfartalog wedi gwella o Fand E yn 2008 i Fand D yn 2017-18.

Nodyn

Cafodd un frawddeg ar dudalen 2 y datganiad yn ymwneud â nifer yr anheddau yng Nghymru ei ddileu ar 6 Rhagfyr.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.cyflwrtai@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu