Skip to content
Ystadegau

Yr iaith Gymraeg mewn sefydliadau addysg uwch

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 15 Medi 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2015/16
  • Diweddariad nesaf: 26 Gorffennaf 2018
Adroddiad blynyddol yn dangos gwybodaeth am fyfyrwyr a gafodd eu haddysgu i ryw raddau drwy gyfrwng y Gymraeg a'r staff academaidd sy'n gallu addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn ôl sefydliad a lefel astudio, rhyw a phwnc y modiwl.

Siart yn dangos faint mae myfyrwyr mewn prifysgolion yng Nghymru wedi’i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae nifer y bobl sy’n cael rhywfaint o’u haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg, neu sy’n astudio 5 neu 40 credyd yn Gymraeg, wedi cynyddu yn y 5 mlynedd diwethaf. Mae nifer y bobl sy’n astudio o leiaf 80 credyd yn Gymraeg wedi aros yn weddol gyson.

Pwyntiau allweddol

  • Yn 2015/16 astudiodd 7,070 o fyfyrwyr o leiaf 5 credyd yn Gymraeg. O’r rhain, astudiodd 2,800 o leiaf 40 credyd yn Gymraeg, ac o’r rhain, astudiodd 1,370 o leiaf 80 credyd.
  • Derbyniodd 1,335 yn rhagor o fyfyrwyr rywfaint o’u haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn 2015/16 o’i gymharu â 2014/15, cynnydd o 21 y cant. Roedd y rhan fwyaf o’r cynnydd hwn yn Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, drwy gymysgedd o adrodd yn well am y nifer sy’n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg a datblygu mwy o gyrsiau i’w hastudio drwy gyfrwng y Gymraeg.
  • Mae nifer y myfyrwyr sy’n derbyn rhywfaint o’u haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg wedi cynyddu ar gyfer pob dull a lefel astudio yn y 7 mlynedd diwethaf, ac eithrio israddedigion rhan-amser.
  • Dylid edrych ar y gostyngiad yn nifer yr israddedigion rhan-amser sy’n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yng nghyd-destun gostyngiad cyson yn nifer yr israddedigion rhan-amser sy’n astudio drwy gyfrwng unrhyw iaith mewn prifysgolion yng Nghymru. Er gwaetha’r tueddiadau cenedlaethol, mae’r nifer sy’n derbyn rhywfaint o’u haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg wedi codi er 2013/14 ac aeth o 1,430 yn 2014/15 i 1,960 yn 2015/16.
  • Gwelwyd cynnydd o 60 yn nifer y staff academaidd a allai addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg rhwng 2010/11 a 2015/16, ond nid yw’r nifer sydd yn addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg wedi newid llawer er 2012/13.

Nodyn adolygu

Cafodd y gwerthoedd ar gyfer myfyrwyr gyda “Rhywfaint o addysg drwy gyfrwng y Gymraeg” yn 2015/16 eu nodi'n anghywir ar gyfer myfyrwyr mewn prifysgolion yng Nghymru a myfyrwyr o Gymru mewn prifysgolion yng Nghymru yn nhablau A.1 a C.2. Roedd y gwallau hyn yn fyw yn y fersiynau cyhoeddedig rhwng 17 Awst 2017 a 14 Medi 2017.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu