Skip to content
Ystadegau

Llefydd gwag, gosodiadau ac ôl-ddyledion tai cymdeithasol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 11 Gorffennaf 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17
  • Diweddariad nesaf: 6 Mawrth 2019
Adroddiad blynyddol sy’n cyflwyno gwybodaeth am nifer yr unedau tai a oedd yn wag ar 31 Mawrth 2017. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am nifer yr unedau tai a oedd yn cael eu rhenti i denantiaid yn ystod 2016-17 a nifer y tenantiaid tai cymdeithasol a oedd ar ei hôl hi gyda'u rhent ar 31 Mawrth 2017.

Nodyn adolygu

YMae'r datganiad hwn wedi'i ddiwygio ar ôl derbyn ffigurau diwygiedig ar gyfer tenantiaethau tai cymdeithasol mewn ôl-ddyledion ar 31 Mawrth 2017 a blynyddoedd cynharach gan nifer o landlordiaid cymdeithasol.

Pwyntiau allweddol

  • Cynyddodd nifer a chanran y stoc tai cymdeithasol gwag yn ystod 2016-17. Ar 31 Mawrth 2017, roedd 4,057 o unedau tai cymdeithasol yn wag, gostyngiad o 7 y cant o’i gymharu â 2015-16. Roedd hyn yn cynrychioli 1.8 o’r holl stoc tai cymdeithasol o gymharu â 1.9 y cant yn y flwyddyn flaenorol.
  • Cynyddodd nifer y gosodiadau newydd o stoc tai cymdeithasol 3 y cant i 22,836. Roedd y mwyafrif (63 y cant) o'r rhain trwy restrau aros am dai. Roedd 23 y cant pellach drwy drosglwyddiadau a chyfnewidiadau a 15 y cant drwy osodiadau blaenoriaeth i deuluoedd digartref.
  • Fe wnaeth nifer a chanran tenantiaeth tai cymdeithasol a oedd ar ei hôl hi gyda rhent ostwng(r) yn ystod 2016-17. Ar ddiwedd Mawrth 2017, roedd 70,452(r) o denantiaethau ar ei hôl hi gyda rent, yn cyfrif am 31 y cant(r) o’r holl denantiaethau tai cymdeithasol. Roedd tua 2 y cant (r) o denantiaethau ar ei hôl hi gyda rent am 13 wythnos neu’n fwy.
(r) Diwygiedig ar 11 Gorffennaf 2018.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.tai@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu