Skip to content
Ystadegau

Gwerthiannau tai landlordiaid cymdeithasol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 12 Gorffennaf 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2017-18
Adroddiad blynyddol sy’n cynnwys gwybodaeth ar werthiant tai landlordiaid cymdeithasol yng Nghymru, a’u heffaith ar stoc annedd. Mae’n cynnwys gwerthiant anheddau awdurdodau lleol a gwerthiant anheddau landlordiaid cymdeithasol cofrestredig.

Pwyntiau allweddol

  • Yn ystod 2017-18, gostyngodd nifer y gwerthiannau o 8 y cant o gymharu â’r flwyddyn flaenorol i 538.
  • Gostyngodd gwerthiannau awdurdodau lleol o 21 y cant (i 119  annedd) yn ystod 2017-18. Gostyngodd  gwerthiannau anheddau landlordiaid cymdeithasol cofrestredig o 3 y cant (i 419 annedd).
  • Ers 2008-09 mae mwyafrif holl werthiannau tai landlordiaid cymdeithasol wedi bod yn rhai gan landlordiaid cymdeithasol cofrestredig. Yn ystod 2017-18, roedd gwerthiannau landlordiaid cymdeithasol cofrestredig yn cyfrif am dros tri chwarter (78 y cant) o holl werthiannau tai landlordiaid cymdeithasol.
  • Am yr ail flwyddyn yn olynol, roedd dros hanner (56 y cant) o’r holl werthiannau yn rhai ‘gwirfoddol ac arall’ (gan gynnwys tai gofal ychwanegol). Amrywiodd hyn yn ôl math o landlord, gyda gwerthiannau statudol yn cyfrif am 93 y cant o holl werthiannau awdurdodau lleol, ond 30 y cant o holl werthiannau landlordiaid cymdeithasol cofrestredig.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.tai@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu