Skip to content
Ystadegau

Cludiant môr

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 14 Rhagfyr 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016
Adroddiad sy’n cynnwys gwybodaeth am gyraeddiadau llong, teithio tramor a domestig, a chargo.

Pwyntiau allweddol

Gwelwyd gostyngiad yn 2016 yn y traffig nwyddau ym mhorthladdoedd Cymru, ei bwynt isaf ers 2004 (53.5 o filiynau o dunelli neu Mt). 

  • O draffig prif borthladdoedd Cymru, roedd 86 y cant yn draffig tramor gyda 64 y cant o hwnnw’n fewnforion. Roedd y rhan fwyaf o fewnforion ac allforion tramor yn draffig swmpus.

Porthladdoedd Cymru yw porth Gweriniaeth Iwerddon i weddill Ewrop.

  • Aeth 80 y cant o’r nwyddau a gludwyd ar gerbydau nwyddau trwm oedd wedi eu cofrestru yng Ngweriniaeth Iwerddon rhwng Gweriniaeth Iwerddon ac Ewrop trwy borthladdoedd Cymru.  Aeth dwy ran o dair o’r traffig hwn trwy borthladdoedd y Gogledd.

Dros y tymor hir, mae nifer y bobl sy’n teithio ar y môr rhwng Gweriniaeth Iwerddon a Chymru wedi gostwng.

  • Ers dileu’r gwasanaeth rhwng Caergybi a Dun Laoghaire yn 2015, mae nifer y teithwyr ar fferi Caergybi i Ddulyn wedi cynyddu.  Defnyddiodd 75 y cant o’r teithwyr a deithiodd rhwng Gweriniaeth Iwerddon a Chymru yn 2016 y gwasanaeth rhwng Caergybi a Dulyn. 

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu