Skip to content
Ystadegau

Cronfeydd wrth gefn ysgolion

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 19 Hydref 2017
  • Cyfnod dan sylw: Ar 31 Mawrth 2017
  • Diweddariad nesaf: 17 Hydref 2018
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth yn ôl sector ysgolion ac awdurdod lleol.

Pwyntiau allweddol

  • Cyfanswm lefel y cronfeydd wrth gefn yn ysgolion Cymru oedd £46 miliwn ar 31 Mawrth 2017, sy'n gyfwerth â £102 y disgybl. Mae hyn yn ostyngiad o 28% ar y flwyddyn flaenorol. Roedd cronfeydd wrth gefn mewn ysgolion cynradd yn cyfrif am £40 miliwn neu 88% o'r cyfanswm.
  • O’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol, bu gostyngiad yng nghyfanswm lefel y cronfeydd wrth gefn positif o £12 miliwn a gostyngiad o £6.2 miliwn yn lefel y cronfeydd wrth gefn negyddol. Mae'r ffigurau hyn wedi eu cyfuno yn dangos gostyngiad o £18.1 miliwn mewn cyfanswm cronfeydd wrth gefn.
  • Roedd gan Ynys Môn y lefel uchaf o gronfeydd wrth gefn fesul disgybl - £223 a Sir Ddinbych yr isaf, gyda diffyg o £70 y disgybl.
  • 2.1% oedd lefel y cronfeydd wrth gefn fel canran o'r gwariant sy'n cael ei ddirprwyo i ysgolion, gostyngiad o 0.9 pwynt canran o'i gymharu a'r flwyddyn flaenorol.
  • Roedd gan 195 o ysgolion cynradd, 73 o ysgolion uwchradd, 11 o ysgolion arbennig, 1 ysgol feithrin a 4 ysgol ganol yng Nghymru gronfeydd wrth gefn negyddol (h.y. diffygion) oedd yn gyfwerth â £21 miliwn. Roedd gan y 1,304 o ysgolion eraill gronfeydd wrth gefn positif; roedd gan 152 ohonynt gronfeydd wrth gefn gwerth mwy na 10% o gyfanswm y gwariant a ddirprwywyd iddynt.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu