Skip to content
Ystadegau

Amseroedd atgyfeiriad am driniaeth

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 20 Rhagfyr 2018
  • Cyfnod dan sylw: Hydref 2018
  • Diweddariad nesaf: 24 Ionawr 2019
Data sy'n dangos gwybodaeth am nifer y cleifion a gafodd eu trin o fewn 26 wythnos i ddyddiad derbyn llythyr atgyfeirio yn yr ysbyty.

Hydref 2018

Dyddiad rhyddhau: 20 Rhagfyr 2018

Cyhoeddwyd data ar StatsCymru.

2016-17

Dyddiad rhyddhau: 26 Gorffennaf 2017

Gweithgarwch

  • Yn 2017-18 roedd 1,107,534 o lwybrau gofal a gaewyd, i fyny 3.2 y cant o’i gymharu â 2016-17 ac i fyny 8.8 y cant o’i gymharu â 5 mlynedd yn ôl (2012-13).
  • Aneurin Bevan a gaeodd y mwyaf o lwybrau gofal yn ystod y flwyddyn hon, gan gyfrif am 19.1 y cant (211,243 o lwybrau gofal a gaewyd) a llawfeddygaeth gyffredinol oedd yr arbenigedd gyda’r mwyaf o lwybrau gofal a gaewyd, gan gyfrif am 12.8 y cant (141,692 o lwybrau gofal a gaewyd) o’r holl lwybrau gofal a gaewyd yng Nghymru. 

Perfformiad

Targed 26 wythnos
  • Roedd perfformiad dros 2017-18 yr un fath yn fras o’i gymharu â 2016-17, ond roedd yn uwch na pherfformiad 2015-16.Mae perfformiad dros y 3 blynedd diwethaf lawer is na 2012-13, sef y flwyddyn â’r perfformiad uchaf.  
  • O’r bum swyddogaeth triniaeth gyda’r mwyaf o lwybrau gofal yn aros, ym maes Dermatoleg yr oedd y perfformiad diwedd flwyddyn gorau gydag 88.6 y cant o gleifion yn cael eu gweld cyn pen 26 wythnos. Roedd y perfformiad gwaethaf ym maes Trawma ac Orthopedeg, gyda 73.1 y cant o gleifion yn aros llai na 26 wythnos.
Targed 36 wythnos
  • Lleihaodd y nifer a oedd yn aros dros 36 wythnos yn sylweddol dros y flwyddyn mewn tri o’r byrddau iechyd. Lleihaodd nifer yr achosion a oedd yn aros yn Hywel Dda o 2,965 i 1,494 (lleihad o 49.6 y cant), lleihaodd nifer yr achosion oedd yn aros dros 36 wythnos yng Nghaerdydd a’r Fro o 2,754 i 783 (lleihad o 71.6 y cant) a lleihaodd y nifer yng Nghwm Taf o 376 (sylwer: ffigur mis Mai yw hwn gan fod mis Ebrill yn cynnwys amcangyfrifon) i 4 yn unig (lleihad o 98.9 y cant) rhwng dechrau a diwedd 2017-18.

Cyd-destun

  • Yn 2017-18, roedd yr amseroedd aros canolrifol rhwng atgyfeiriad a thriniaeth yn hirach bob mis o’u cymharu â 2016-17 ac eithrio ym mis Chwefror.  
  • Ym mis Mawrth 2018 y cafwyd yr amser aros canolrifol byrraf ym mhob bwrdd iechyd ac eithrio dau, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (Ionawr 2018) a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf (Chwefror 2018). 

Rhagor o wybodaeth

Mae data misol yn cael eu cyhoeddi ar StatsCymru a mae adroddiad yn cael ei gyhoeddi yn flynyddol. Mae’r data hwn wedi eu crynhoi yn adroddiad misol ‘Crynodeb gweithgaredd a pherfformiad y GIG’ sy’n cynnwys data ar ystod o wasanaethau ac offeryn data ar-lein.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu