Skip to content
Ystadegau

Galw iechyd Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 25 Gorffennaf 2018
  • Cyfnod dan sylw: Chwarter sy'n dod i ben 30 Mehefin 2018
  • Diweddariad nesaf: 31 Hydref 2018
Adroddiad chwarterol sy'n dangos nifer yr ymholiadau a gafodd eu trin, gan gynnwys cyswllt dros y ffôn ac ar-lein.

O Mehefin 2018 rydym yn cyhoeddi Dangosyddion Ansawdd Ambiwlansys (yr “AQIs”) – sydd yn cynnwys rhai dangosyddion yn ymwneud a Galw Iechyd Cymru - ar ran y Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys (PGAB). Mae'r data, yn fisol o Ebrill 2016, ar gael ar StatsCymru.

Mae’r pyramid poblogaeth yn dangos bod y nifer uchaf o alwadau i Galw Iechyd Cymru fesul 1,000 o bobl yng Nghymru yn ymwneud â chleifion o dan 1 mlwydd oed. Gwelwyd cyfraddau uchel ar gyfer plant 1-4 mlwydd oed, pobl yn eu hugeiniau a thridegau cynnar a phobl 80 oed a throsodd.

Pwyntiau allweddol

  • Gwnaed 64,985 o alwadau i brif rif 0845 Galw Iechyd Cymru. Atebwyd 50,188 o’r rhain; roedd yr 8,762 (12 y cant) o alwadau eraill i linellau gwybodaeth neu fe’u trosglwyddwyd o adrannau damweiniau ac achosion brys.
  • Gwnaed ac atebwyd mwy o alwadau ar benwythnosau, er i gyfran uwch o alwadau gael eu hateb yn ystod yr wythnos.
  • Cafwyd 1,087,488 o ymweliadau i wefan Galw Iechyd Cymru.
  • Gwnaed 689 o ymholiadau ar-lein i’r gwasanaeth ymholiadau ar y we.
  • Cafodd 52 y cant o’r galwadau 0845 lle cofnodwyd canlyniad terfynol eu cyfeirio at ofal sylfaenol, cyfeiriwyd 20 y cant i adrannau damweiniau ac achosion brys, a galwyd ambiwlans yn sgil 8 y cant o’r galwadau. Darparwyd gwybodaeth neu gyngor hunanofal i’r 20 y cant arall.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu