Skip to content
Ystadegau

Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 18 Hydref 2018
  • Cyfnod dan sylw: Awst/Medi 2018
  • Diweddariad nesaf: 22 Tachwedd 2018
Mae adroddiad misol sy’n crynhoi data am weithgarwch a pherfformiad yn y GIG yng Nghymru. Mae’n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf, fisol sydd ar gael yn ogystal â chrynodeb o dueddiadau tymor hir.
Gostyngodd cyfartaledd derbyniadau dyddiol i adrannau Damweiniau ac Achosion Brys ym mis Medi a chynyddodd y canran y cleifion sy'n treulio llai na phedair awr yno dros y mis. Roedd nifer y cleifion a dreuliodd fwy na 12 awr yn yr adran Damweiniau ac Achosion Brys wedi cynyddu o’i chymharu â mis Awst.

Cafwyd gostyngiad bychan yn nifer y galwadau bob dydd ar gyfartaledd i’r gwasanaeth ambiwlans ym mis Medi. Roedd canran y galwadau coch a oedd yn cael ymateb brys cyn pen 8 munud wedi cyflawni’r targed ond wedi gostwng ryw ychydig o gymharu hyn â mis Awst.

Roedd y perfformiad ar gyfer yr amser rhwng atgyfeirio a thriniaeth wedi gostwng ac roedd llai o gleifion yn aros llai na 26 wythnos a mwy yn aros dros 36 wythnos. Cynyddodd nifer y cleifion a oedd yn disgwyl mwy na’r amser targed am brofion diagnostig ym mis Awst, ond gostyngodd nifer y cleifion a oedd yn disgwyl mwy na’r amser targed am wasanaethau therapi.

Roedd perfformiad Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS) wedi parhau i ostwng ym mis Awst. Roedd llai na hanner y cleifion wedi bod yn aros llai na 4 wythnos am driniaeth.

Roedd canran y cleifion a oedd yn dechrau ar driniaeth am ganser o fewn yr amser targed wedi cynyddu ar gyfer y llwybr brys ar gyfer achosion ag amheuaeth o ganser ond wedi gostwng ychydig ar gyfer cleifion heb fod ar y llwybr brys.

Gwelwyd cynnydd yn nifer yr achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal. Roedd gweddill y targedau ar gyfer gofal wedi’i drefnu a gofal heb ei drefnu wedi’u methu.

Cafwyd cynnydd yn amseroedd aros yr Adrannau Damweiniau ac Achosion Brys ar gyfartaledd a gwelwyd rhywfaint o ostyngiad yn amseroedd ymateb ambiwlansys ar gyfartaledd ym mis Medi. Roedd nifer gyfartalog yr wythnosau aros rhwng Atgyfeirio a Thriniaeth, profion diagnostig neu wasanaethau therapi wedi cynyddu ym mis Awst.

Gwybodaeth bellach

Ochr yn ochr â’r adroddiad hwn rydym wedi cynhyrchu dangosfwrdd rhyngweithiol sydd ar gael o dan y tab 'Data' uchod.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu