Skip to content
Ystadegau

Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 17 Mai 2018
  • Cyfnod dan sylw: Mawrth/Ebrill 2018
  • Diweddariad nesaf: 21 Mehefin 2018
Mae adroddiad misol sy’n crynhoi data am weithgarwch a pherfformiad yn y GIG yng Nghymru. Mae’n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf, fisol sydd ar gael yn ogystal â chrynodeb o dueddiadau tymor hir.

Gwelwyd cynnydd yn nifer y cleifion oedd wedi treulio llai na phedair awr yn yr adran Damweiniau ac Achosion Brys yn ystod y mis, yn yr un modd â’r presenoldeb dyddiol ar gyfartaledd.  Roedd nifer y cleifion a dreuliodd fwy na 12 awr yn yr adran Damweiniau ac Achosion Brys wedi gostwng bron i draean yn ystod y mis ond mae’n llawer uwch na’r adeg hon y llynedd.

Roedd nifer y galwadau bob dydd ar gyfartaledd i’r gwasanaeth ambiwlans yn llai na 1,200 am y 6ed mis yn olynol o fod yn fwy na 1,300. Mae’r targed yn dal i gael ei gyrraedd.

Gwelwyd gostyngiad o ychydig dros draean yn ystod y mis yn nifer y cleifion a oedd yn aros dros 8 wythnos am wasanaethau diagnostig penodol, ac mae ar ei isaf ers mis Medi 2009. Mae amseroedd aros am therapi hefyd wedi gwella bron i hanner yn ystod y mis, ac mae nifer y bobl sy’n aros dros 14 wythnos bellach ar ei hisaf ers mis Mehefin 2011.

Roedd perfformiad y broses Atgyfeirio a Thriniaeth yn parhau i wella ym mis Mawrth, yn yr un modd â’r perfformiad ar gyfer y rheini a oedd yn aros llai na 4 wythnos am apwyntiad claf allanol cyntaf ar gyfer Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS) ym mis Mawrth.

Bu cynnydd i 447 yn nifer yr achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal yn ystod y mis, sy’n parhau’n isel o’i gymharu â’r duedd yn y tymor canolig.

Mae gweddill y targedau ar gyfer gofal wedi’i drefnu a gofal heb ei drefnu yn parhau i gael eu methu.

Roedd cynnydd bach o’r mis blaenorol yn yr amseroedd aros canolrif ar gyfer gwasanaethau diagnostig a therapïau. Roedd yr amseroedd aros yn yr adran Damweiniau ac Achosion Brys, yr amseroedd atgyfeirio ar gyfer triniaeth ac amseroedd ymateb ambiwlansys i gyd yn is o’u cymharu â’r mis diwethaf.

Gwybodaeth bellach

Ochr yn ochr â’r adroddiad hwn rydym wedi cynhyrchu dangosfwrdd rhyngweithiol sydd ar gael o dan y tab 'Data' uchod.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu