Skip to content
Ystadegau

Adeiladu tai newydd

Bookmark and Share
 • Dyddiad rhyddhau: 8 Mawrth 2018
 • Cyfnod dan sylw: Hydref i Rhagfyr 2017
 • Diweddariad nesaf: 7 Mehefin 2018
Gwybodaeth am nifer yr anheddau newydd a ddechreuwyd, lle mae adeiladu wedi dechrau a rhai a gwblhawyd.

Mae'r wybodaeth am adeiladu tai newydd yn seiliedig ar adroddiadau arolygwyr adeilad yr awdurdodau lleol a'r Cyngor Cenedlaethol Adeiladu Tai (NHBC), sy’n arolygwr preifat cymeradwy. Nid yw'n cynnwys gwybodaeth oddi wrth arolygwyr preifat cymeradwy eraill.

Pwyntiau allweddol

 • Ar sail chwarterol, dechreuwyd 1,255 o anheddau newydd yn ystod Hydref i Ragfyr 2017. Mae hyn 17 y cant yn llai na’r tri mis blaenorol a 41 y cant yn llai na’r flwyddyn flaenorol. Yn 2016 gwelwyd nifer uchaf yr anheddau a gwlbhawyd mewn chwarter Hydref i Ragfyr ers 2007.
 • Yn ystod y 12 mis yn gorffen yn Rhagfyr 2017, dechreuwyd 6,096 o anheddau newydd. Mae hyn 10 y cant yn is nag yn y 12 mis hyd ddiwedd Rhagfyr 2016.
 • Ar sail chwarterol, cwblhawyd 1,817 o anheddau newydd yng Nghymru yn ystod Hydref i Ragfyr 2017. Mae hyn 29 y cant yn uwch na’r tri mis blaenorol ond 10 y cant yn llai na’r flwyddyn flaenorol.
 • Yn ystod y 12 mis yn gorffen Rhagfyr 2017,cwblhawyd 6,885 o anheddau newydd. Mae hyn 4 yn uwch na’r 12 mis hyd at Ragfyr 2016.
 • Parhaodd y sector preifat fod yn gyfrifol am y mwyafrif o weithgarwch adeiladu tai newydd (gyda 86 y cant o’r holl anheddau newydd a gwblhawyd yn ystod y chwarter hwn). Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig oedd yn gyfrifol am 12 y cant pellach.
 • Dros y 12 mis hyd Ragfyr 2017, cynyddodd nifer yr anheddau a gwblhawyd gan y sector breifat 5 y cant, tra gostyngodd nifer yr anheddau a gwblhawyd gan Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig 4 y cant.
 • Cwblhawyd 24 o anheddau awdurdodau lleol newydd yn ystod Hydref i Ragfyr 2017, sef 1 y cant o’r holl rai gwblhawyd. North East Wales Homes and Property Management (is-gwmni Cyngor Sir y Fflint) gwblhaodd y rhain ar gyfer Cyngor Sir y Fflint, a byddant yn cael eu cynnig are rent fforddiadwy. Cyfanswm nifer yr anheddau newydd a gwblhawyd gan awdurdodau lleol yn ystod y 12 mis hyd Ragfyr 2017 oedd 52.
 • Roedd anheddau 3 ystafell wely yn cynrychioli 40 y cant o’r cyfanswm gwblhawyd o gymharu â 37 y flwyddyn flaenorol. Gostyngodd nifer yr anheddau 2 ystafell wely a gwblhawyd 27 y cant o'i gymharu â'r un chwarter yn y flwyddyn flaenorol. Roeddent yn cynrychioli chwarter y cyfanswm gwblhawyd o gymharu â 31 y cant y flwyddyn flaenorol.

Nodyn

(a) Caiff y gostyngiadau yn nifer yr anheddau newydd a ddechreuwyd ac a gwblhawyd eu dylanwadu gan amrywiadau chwarterol gan gynnwys amseru dechrau a chwblhau safleoedd mawr mewn rhai awdurdodau a ffactorau tymhorol fel gwyliau a thywydd. Nid yw'r ystadegau hyn wedi'u haddasu'n dymhorol.

Gwybodaeth bellach

Cyhoeddir pwyntiau allweddol a data StatsCymru yn chwarterol a chyoeddir adroddiad blynyddol. Mae’r data ar StatsCymru yn cynnwys data ar lefel awdurdodau lleol yn ogystal â nifer yr anheddau newydd a gwblhawyd fesul math yr annedd a nifer yr ystafelloedd gwely.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.tai@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu