Skip to content
Ystadegau

Adeiladu tai newydd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 6 Rhagfyr 2018
  • Cyfnod dan sylw: Gorffennaf i Medi 2018
  • Diweddariad nesaf: 7 Mawrth 2019
Gwybodaeth am nifer yr anheddau newydd a ddechreuwyd, lle mae adeiladu wedi dechrau a rhai a gwblhawyd.

Mae'r wybodaeth am adeiladu tai newydd yn seiliedig ar adroddiadau arolygwyr adeilad yr awdurdodau lleol a'r Cyngor Cenedlaethol Adeiladu Tai (NHBC), sy’n arolygwr preifat cymeradwy. Nid yw'n cynnwys gwybodaeth oddi wrth arolygwyr preifat cymeradwy eraill.

Gorffennaf i Medi 2018

Dyddiad rhyddhau: 06 Rhagfyr 2018

Pwyntiau allweddol

  • Ar sail chwarterol, dechreuwyd 1,431 o anheddau newydd ar draws Cymru yn ystod Gorffennaf i Fedi 2018. Roedd hyn 21 y cant yn llai nag yn ystod y chwarter blaenorol a 5 y cant yn llai na’r flwyddyn flaenorol.
  • Yn ystod y 12 mis hyd Fedi 2018, dechreuwyd 5,922 o anheddau newydd. Mae hyn 15 y cant yn is nag yn y 12 mis hyd ddiwedd Medi 2017.
  • Ar sail chwarterol, cwblhawyd 1,299 o anheddau newydd yng Nghymru yn ystod Gorffennaf i Fedi 2018. Mae hyn 17 y cant yn llai na’r tri mis blaenorol a 8 y cant yn llai na’r flwyddyn flaenorol.
  • Yn ystod y 12 mis yn gorffen Medi 2018,cwblhawyd 6,043 o anheddau newydd. Mae hyn 15 y cant yn is na’r 12 mis hyd at Fedi 2017.
  • Parhaodd y sector preifat fod yn gyfrifol am y mwyafrif o weithgarwch adeiladu tai newydd (gyda 78 y cant o’r holl anheddau newydd a gwblhawyd yn ystod y chwarter hwn). Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig oedd yn gyfrifol am 20 y cant pellach, ac awdurdodau lleol yr 1 y cant oedd yn weddill.
  • Cwblhawyd 18 o anheddau awdurdodau lleol newydd yn ystod y chwarter, oll gan Gyngor Abertawe.
  • Roedd anheddau 3 ystafell wely yn cynrychioli 41 y cant o’r cyfanswm gwblhawyd o gymharu â 36 y flwyddyn flaenorol. Gostyngodd nifer yr anheddau 2 ystafell wely a gwblhawyd 26 y cant o'i gymharu â'r un chwarter yn y flwyddyn flaenorol. Roeddent yn cynrychioli 22 y cant o’r cyfanswm gwblhawyd yn ystod Gorffennaf i Fedi 2018 o gymharu â 27 y cant y flwyddyn flaenorol.

Nodyn

Caiff y gostyngiadau yn nifer yr anheddau newydd a ddechreuwyd ac a gwblhawyd eu dylanwadu gan amrywiadau chwarterol gan gynnwys amseru dechrau a chwblhau safleoedd mawr mewn rhai awdurdodau a ffactorau tymhorol fel gwyliau a thywydd. Nid yw'r ystadegau hyn wedi'u haddasu'n dymhorol.

2017-18

Dyddiad rhyddhau: 7 Mehefin 2018

Gwybodaeth bellach

Cyhoeddir pwyntiau allweddol a data StatsCymru yn chwarterol a chyoeddir adroddiad blynyddol. Mae’r data ar StatsCymru yn cynnwys data ar lefel awdurdodau lleol yn ogystal â nifer yr anheddau newydd a gwblhawyd fesul math yr annedd a nifer yr ystafelloedd gwely.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.tai@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu