Skip to content
Ystadegau

Adeiladu tai newydd

Bookmark and Share
 • Dyddiad rhyddhau: 13 Medi 2018
 • Cyfnod dan sylw: Ebrill i Mehefin 2018
 • Diweddariad nesaf: 6 Rhagfyr 2018
Gwybodaeth am nifer yr anheddau newydd a ddechreuwyd, lle mae adeiladu wedi dechrau a rhai a gwblhawyd.

Mae'r wybodaeth am adeiladu tai newydd yn seiliedig ar adroddiadau arolygwyr adeilad yr awdurdodau lleol a'r Cyngor Cenedlaethol Adeiladu Tai (NHBC), sy’n arolygwr preifat cymeradwy. Nid yw'n cynnwys gwybodaeth oddi wrth arolygwyr preifat cymeradwy eraill.

Ebrill i Mehefin 2018

Dyddiad rhyddhau: 13 Medi 2018

Pwyntiau allweddol

 • Ar sail chwarterol, dechreuwyd 1,818 o anheddau newydd ar draws Cymru yn ystod Ebrill i Fehefin 2018. Mae hyn 28 y cant yn fwy na’r tri mis blaenorol ond 2 y cant yn llai na’r flwyddyn flaenorol. Fodd bynnag, hwn oedd yr ail nifer mwyaf mewn unrhyw chwarter Ebrill i Fehefin ers 2008-09.
 • Yn ystod y 12 mis hyd Fehefin 2018, dechreuwyd 6,002 o anheddau newydd. Mae hyn 19 y cant yn is nag yn y 12 mis hyd ddiwedd Mehefin 2017.
 • Ar sail chwarterol, cwblhawyd 1,560 o anheddau newydd yng Nghymru yn ystod Ebrill i Fehefin 2018. Mae hyn 14 y cant yn uwch na’r tri mis blaenorol ond 24 y cant yn llai na’r flwyddyn flaenorol.
 • Yn ystod y 12 mis yn gorffen Mehefin 2018,cwblhawyd 6,157 o anheddau newydd. Mae hyn 15 y cant yn is na’r 12 mis hyd at Fehefin 2017.
 • Parhaodd y sector preifat fod yn gyfrifol am y mwyafrif o weithgarwch adeiladu tai newydd (gyda 83 y cant o’r holl anheddau newydd a gwblhawyd yn ystod y chwarter hwn). Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig oedd yn gyfrifol am 15 y cant pellach, ac awdurdodau lleol y 2 y cant oedd yn weddill.
 • Dros y 12 mis hyd at Fehefin 2018, gostyngodd nifer yr anheddau a gwblhawyd gan y sector breifat 12 y cant o gymharu a’r 12 mis hyd at Fehefin 2017.  Gostyngodd nifer yr anheddau a gwblhawyd gan Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig draean (35 y cant), ond cynyddodd nifer yr anheddau a gwblhawyd gan awdurdodau lleol dros y cyfnod o 12 i 99.
 • Cwblhawyd 30 o anheddau awdurdodau lleol newydd yn ystod y chwarter, oll yn Sir y Fflint. Roedd 18 ar  gyfer North East Wales Homes and Property Management (is-gwmni Cyngor Sir y Fflint) a byddant yn cael eu cynnig are rent fforddiadwy.  Tai cymdeithasol ar gyfer Cyngor Sir y Fflint oedd y 12 arall.
 • Roedd anheddau 3 ystafell wely yn cynrychioli 41 y cant o’r cyfanswm gwblhawyd o gymharu â 33 y flwyddyn flaenorol. Gostyngodd nifer yr anheddau 2 ystafell wely a gwblhawyd 45 y cant o'i gymharu â'r un chwarter yn y flwyddyn flaenorol. Roeddent yn cynrychioli llai na chwarter y cyfanswm gwblhawyd (24 y cant) o gymharu â 33 y cant y flwyddyn flaenorol.

Nodyn

Caiff y gostyngiadau yn nifer yr anheddau newydd a ddechreuwyd ac a gwblhawyd eu dylanwadu gan amrywiadau chwarterol gan gynnwys amseru dechrau a chwblhau safleoedd mawr mewn rhai awdurdodau a ffactorau tymhorol fel gwyliau a thywydd. Nid yw'r ystadegau hyn wedi'u haddasu'n dymhorol.

2017-18

Dyddiad rhyddhau: 7 Mehefin 2018

Gwybodaeth bellach

Cyhoeddir pwyntiau allweddol a data StatsCymru yn chwarterol a chyoeddir adroddiad blynyddol. Mae’r data ar StatsCymru yn cynnwys data ar lefel awdurdodau lleol yn ogystal â nifer yr anheddau newydd a gwblhawyd fesul math yr annedd a nifer yr ystafelloedd gwely.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.tai@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu