Skip to content
Ystadegau

Cyfrif cenedlaethol o gysgu allan

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 1 Chwefror 2018
  • Cyfnod dan sylw: Tachwedd 2017
  • Diweddariad nesaf: 5 Chwefror 2019
Adroddiad blynyddol sy’n cynnwys gwybodaeth ar amcangyfrif y bobl sy’n cysgu ar y stryd dros gyfnod o bythefnos yn Hydref 2017. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am nifer y bobl a welwyd yn cysgu ar y stryd ar ddydd Iau 9ed Tachwedd 2017.

Pwyntiau allweddol

  • Amcangyfrifodd awdurdodau lleol fod 345 o bobl yn cysgu ar y stryd ar draws Cymru yn y pythefnos rhwng yr 16eg a’r 29ain Hydref 2017. Mae hyn yn gynnydd o 10 y cant (32 person) o gymharu â Hydref 2016.
  • Adroddodd awdurdodau lleol fod cyfanswm o 188 o bobl wedi cael eu gweld yn cysgu ar y stryd yng Nghymru rhwng yr oriau o 10yh ar y 9ed a 5yb ar 10ed Tachwedd 2017. Mae hyn yn gynnydd o draean (47 person) ar y flwyddyn flaenorol.
  • Cofnododd awdurdodau lleol 233 safle gwely argyfwng ar draws Cymru. O’r rhain roedd 42 (18 y cant) yn wag ac ar gael ar noson y cyfrif (9ed Tachwedd 2017). Mewn 10 awdurdod lleol lle cofnodwyd pobl yn cysgu ar y stryd ar noson y cyfrif, doedd dim safleoedd gwely argyfwng gwag ar gael.

Noder

Mae ystod o ffactorau a all effeithio ar gyfrif nosweithiau sengl y rheini sy'n cysgu ar y stryd, gan gynnwys lleoliad, amseru a'r tywydd. Mae'r cyfrif a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2017 yng Nghymru yn amcangyfrif ciplun. Gall ond rhoi syniad bras iawn o lefelau cysgu ar y stryd ar noson y cyfrif.

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yn y datganiad hwn yn cwmpasu'r ymarferiad monitro cysgu ar y stryd a gynhaliwyd ledled Cymru yn ystod misoedd Hydref a Thachwedd 2017 ac yn seiliedig ar y data a ddarperir gan awdurdodau lleol.

Nid yw'r datganiad yn cynnwys unrhyw wybodaeth am ddigartrefedd statudol, sy'n cynnwys camau a gymerwyd gan awdurdodau lleol i atal neu leddfu digartrefedd dan y Ddeddf Tai (Cymru) 2014.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
E-bost: ystadegau.tai@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu