Skip to content
Ystadegau

Canlyniadau profion llythrennedd a rhifedd cenedlaethol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 23 Awst 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2017
  • Diweddariad nesaf: Awst 2018
Mae adroddiad blynyddol sy'n cynnwys data sgorau safonedig ar sail oedran a mesurau cynnydd yn ôl rhyw ac awdurdod leol.

Mae'r Datganiad Ystadegol Cyntaf hwn yn rhoi gwybodaeth am ddisgyblion ym Mlynyddoedd 2 i 9 y Cwricwlwm Cenedlaethol ar lefel Cymru ac ar lefel awdurdod lleol. Mae'n arddangos y sgoriau safonedig a enillwyd yn y fersiynau Cymraeg a Saesneg o'r Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol.  Mae'n cyflwyno dadansoddiad o sgoriau safonedig yn ôl oedran a mesuriadau cynnydd.

Gellir defnyddio'r mesuriadau cynnydd i gymharu'r cynnydd cymharol a wnaed gan ddisgyblion mewn grŵp blwyddyn ac ar draws yr awdurdodau lleol.

Pwyntiau allweddol

Y gwahaniaeth rhwng y rhywiau yn y sgôr safonedig yn ôl oedran

Mae'r gwahaniaeth yn y sgôr gymedrig safonedig yn ôl oedran ar gyfer bechgyn a merched yn dangos:

  • mae merched yn perfformio'n well na bechgyn yn y profion darllen ym mhob un o grwpiau blwyddyn y cwricwlwm cenedlaethol.
  • mae bechgyn yn perfformio'n well na merched yn y prawf rhifedd yn y mwyafrif o grwpiau blwyddyn y cwricwlwm cenedlaethol.

Gwahaniaethau rhwng awdurdodau lleol o ran sgôr safonedig yn ôl oedran

  • Yn y ddau brawf darllen, Sir Fynwy oedd â'r sgôr cyfartalog uchaf safonedig yn ôl oedran, a Blaenau Gwent oedd â'r sgôr isaf.
  • Yn y ddau brawf rhifedd, Bro Morgannwg oedd â'r sgôr cyfartalog uchaf safonedig yn ôl oedran, a Blaenau Gwent oedd â'r sgôr isaf.

Gwahaniaethau rhwng awdurdodau lleol o ran mesuriadau cynnydd

  • Yn y ddau brawf darllen, Sir Fynwy oedd â'r cyfartaledd uchaf o ran mesuriad cynnydd cymharol, a Blaenau Gwent oedd â'r isaf.
  • Yn y ddau brawf rhifedd, Bro Morgannwg oedd â'r cyfartaledd uchaf o ran mesuriad cynnydd cymharol, a Blaenau Gwent oedd â'r isaf.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu