Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad cenedlaethol o Dechrau'n Deg

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 18 Gorffennaf 2018
Nod y rhaglen, sef Dechrau’n Deg, yw gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau plant yn y cymunedau mwyaf difreintiedig.

Mae’n cynnig gofal o safon ar gyfer plant 2-3 oed i rieni sy’n gymwys, cymorth rhianta, gwasanaeth ymwelwyr iechyd gwell a chymorth gyda lleferydd, iaith a chyfathrebu.

Bydd negeseuon o’r adroddiadau yn cael eu defnyddio i fwydo mewn i weithrediad Dechrau’n Deg yn y dyfodol.

Adroddiad Cam 3


Dyma'r trydydd adroddiad, a’r olaf, o brosiect ymchwil ansoddol tair blynedd gyda rhieni Dechrau'n Deg. Nod yr ymchwil yw archwilio profiadau ac effeithiau canfyddedig i deuluoedd trwy gydol eu hymwneud a’r rhaglen.

Nodir yn yr adroddiad ganfyddiadau’r o waith maes yn seiliedig ar gyfweliadau gyda 72 o deuluoedd, a gyda 20 o ‘deuluoedd sampl cymharu’ oedd yn byw tu allan i ardaloedd Dechrau’n Deg. Mae’n disgrifio profiadau Dechrau’n Deg ac yn nodi rhagdybiaethau rhieni am yr hyn y byddent yn dymuno ei weld ar eu cyfer hwy eu hunain a’u teuluoedd.

Cyswllt

I gael gwybodaeth am ymchwil a gwerthuso Dechrau'n Deg

E-bost: hayley.collicott@llyw.cymru

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol am y Rhaglen Dechrau'n Deg

E-bost: flyingstart2@llyw.cymru

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu