Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol
Ystadegau
Arolygon

Rhaglen Dreigl yr Arolwg Deiet a Maetheg Cenedlaethol (RhD ADMC)

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 11 Gorffennaf 2018
Mae RhD ADMC yn rhaglen barhaus o waith maes a ddyluniwyd i asesu deiet, lefel maethynnau a statws maethol y boblogaeth gyffredinol 1.5 oed neu hŷn sy'n byw mewn aelwydydd preifat yn y DU.

Nodyn adolygu

Dyddiad rhyddhau: 11 Gorffennaf 2018

Mae’r data ynghylch lefelau halen wedi’u cynnwys. Nid oedd y dadansoddiad yn barod ar gyfer y cyhoeddiad gwreiddiol.

Mae’r lefelau ar gyfer bwyta ffrwythau a llysiau, sudd ffrwythau a dognau “5 y dydd”, gan gynnwys prydau cyfansawdd, wedi’u cywiro. Y camgymeriad oedd cynnwys grwpiau bwyd a ddylai fod wedi’i heithrio o’r cyfrifiad 5 y dydd. Mae’r gwerthoedd cywir ar gyfer Blynyddoedd 2-5 ychydig yn is, felly, na’r gwerthoedd a gyhoeddwyd yn wreiddiol, ond mae’r casgliadau cyffredinol ynghylch bwyta ffrwythau a llysiau yn dal yr un fath. Mae manylion y fethodoleg ar gyfer amcangyfrif faint o ffrwythau a llysiau a fwyteir a chyfrifo dognau 5 y dydd i’w gweld yn Atodiad A.

Mae’r dogfennau a’r tablau hyn yn cynnwys cywiriadau ac maent wedi’u hailgyhoeddi:

  • Crynodeb gweithredol
  • Adroddiad llawn
  • Atodiad U
  • Tablau pennod 5
  • Tablau pennod 8
  • Tablau pennod 9
  • Tablau pennod 10

Adroddiad terfynol

Dyddiad rhyddhau: 9 Rhagfyr 2015

Mae'r adroddiad hwn yn cynnig gwybodaeth gefndirol am yr arolwg, gan gynnwys samplu a methodoleg, ac yn cyflwyno rhai o'r canfyddiadau o adroddiad cyfunol Blynyddoedd 2 i 5 Cymru ar y bwyd sy'n cael ei fwyta, lefelau maethynnau a statws maethol.

Mae'r adroddiad yn ffurfio rhan o gyfres o gyhoeddiadau, a’r cyntaf o'r rhain oedd adroddiad cyfunol y DU yn cwmpasu Blynyddoedd 1 i 4 (2008/9 i 2011/12). Dilynwyd hwn gan adroddiadau'r Alban a Gogledd Iwerddon ar gyfer yr un cyfnod o amser.

Canlyniadau cyfunol Blynyddoedd 2 i 5 yw'r data cynrychiadol cyntaf sydd wedi bod ar gael i Gymru drwy RhD ADMC. Bydd y data'n llywio goruchwyliaeth faethol yng Nghymru; yn helpu i werthuso polisïau cyfredol; ac yn llywio polisïau'r dyfodol yn seiliedig ar dystiolaeth.

Mae RhD ADMC yn cynnig data o ansawdd uchel ar y mathau a'r symiau o fwyd sy'n cael ei fwyta gan unigolion, ac o hyn gellir amcangyfrif lefelau maethynnau ar gyfer y boblogaeth. Mae'r prif adroddiad yn cyflwyno canlyniadau wedi’u cyfuno ar gyfer Blynyddoedd 2 i 5 RhD ADMC ar gyfer sampl Cymru, ac mae wedi'i ddylunio i fod yn genedlaethol gynrychiadol. Mae'n dilyn yr un fformat, yn gyffredinol, ag adroddiad cyfunol Blynyddoedd 1 i 4 y DU gan gynnwys y mathau a'r symiau o fwyd sy'n cael ei fwyta, ac yn cymharu lefelau bwydydd allweddol a maethynnau yng Nghymru (Blynyddoedd 2 i 5 wedi’u cyfuno) â'r DU yn ei chyfanrwydd (Blynyddoedd 1 i 4 wedi’u cyfuno) a thrwy gyfrif cyfwerthedd incwm cartrefi a mynegai amddifadedd. Mae'r adroddiad hefyd yn cynnwys canfyddiadau o fynegai gwaed statws maethol a gwybodaeth am Fynegai Màs y Corff (BMI), pwysedd gwaed, lefelau colesterol y gwaed a nodweddion demograffig-gymdeithasol y cyfranogwyr.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6543
Ebost: chris.roberts@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu