Skip to content
Ystadegau

Camau ildio meddiant morgais a gorchmynion ildio meddiant landlordiaid

Bookmark and Share
 • Dyddiad rhyddhau: 9 Tachwedd 2018
 • Cyfnod dan sylw: Gorffennaf i Medi 2018
 • Diweddariad nesaf: Chwefror 2019
Adroddiad chwarterol, a gynhyrchwyd gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder, yn cynnwys gwybodaeth am nifer y ceisiadau meddiant a gyflwynir a’r  ceisiadau sy'n arwain at orchymyn yn cael ei wneud yn llysoedd sirol Cymru a Lloegr.

Gorffennaf i Medi 2018

Dyddiad rhyddhau: 09 Tachwedd 2018

Nid yw’r ffigyrau meddiant yn dynodi nifer y cartrefi sydd wedi cael eu hailfeddiannu, oherwydd nid yw pob gorchymyn llys yn arwain at ailfeddiannu, a gall ailfeddiannu ddigwydd heb orchymyn llys. Fodd bynnag ceir isod wybodaeth ar nifer y gwarantau meddiant a nifer yr ailfeddiannu gan feili llys yng Nghymru.

Pwyntiau allweddol(1)(2)

Camau meddiant morgais
 • Ar sail flynyddol, yn gyffredinol, gostyngodd nifer y ceisiadau meddiant morgais a godwyd a nifer y gorchmynion a wnaed yn y llysoedd sirol yng Nghymru rhwng 2008 a 2016. Fodd bynnag, yn ystod 2017 cynyddodd nifer y ceisiadau 2 y cant a chynyddodd nifer y gorchmynion 8 y cant ar y flwyddyn flaenorol.
 • Yn ystod Gorfennaf i Fedi 2018, gwnaed 324 o geisiadau meddiant morgais – dim newis o’r un chwarter yn 2017(3). Serch hynny roedd y 227 o archebion meddiant a wnaethwpyd yn ystod y chwater 17 yn is na’r flwyddyn flaenorol.
 • Ar sail flynyddol, gostyngodd nifer y gwarantau meddiant morgais a nifer yr ailfeddiannu o forgeisi gan feili llys rhwng 2008 a 2016. Yn ystod 2017, parhaodd gwarantau i ostwng (i lawr 2 y cant) tra cynyddodd nifer yr ailfeddiannau 2 y cant.
 • Yn ystod Gorffennaf i Fedi 2018 rhoddwyd 265 gwariant meddiant morgais sydd 17 y cant yn llai na’r un chwater yn ystod 2017. Yn ystod yr un cyfnod, gostyngodd nifer y gwarantauy ailfeddiannu morgais gan feili llys o 29 y cant (i 77).
Camau meddiant landlordiaid
 • Cyn 2017, cynyddodd niferoedd y ceisiadau meddiant a godwyd gan landlordiaid a’r gorchmynion a wnaed o 3 a 4 y cant ill dau, yn dilyn gostyngiadau dros y tair blynedd flaenorol.
 • Gwnaethpwyd 1,421 o geisiadau meddiau landlordiaid yn ystod Gorffennaf i Fedi 2018, cynnydd o 2 y cant o’r un chwater yn ystod 2017. Gwnaethpwyd 1,172 o archebion meddiant yn y stod y chwater, 1 y cant yn is o gymharu gyda Gorffennaf i Fedi 2017.
 • Rhwng Gorffennaf i Fedi 2018, gwnaethpwyd 70 y cant o geisiadau a 72 y cant o orchmynion ar ran landlordiaid cymdeithasol.
 • Yn dilyn gostyngiadau yn y 3 blynedd flaenorol, cynyddodd nifer y gwarantau meddiant landlordiaid 6 y cant yn ystod 2017. Ar sail flynyddol, parhaodd nifer yr ailfeddiannu gan feili llys  i ostwng yn ystod 2017, pan oeddent 5 y cant yn is na’r flwyddyn flaenorol.
 • Roedd y 663 o warantau meddiant landlordiaid a roddwyd yn ystod Gorffennaf i Fedi 2018, 7 y cant  yn uwch na’r un chwater yn ystod 2017. Roedd nifer yr adfeddiannau landlordiaid gan beilïaid llys sirol yn ystod y chwarter lawr 2 y cant (i 294) o gymharu â’r flwyddyn flaenorol.
 • Rhwng Gorffennaf i Fedi 2018, gwnaed 79 y cant o warantau meddiant landlordiaid a 65 y cant o ailfeddiannu gan landlordiaid ar ran landlordiaid cymdeithasol.

Nodiadau

(1) Ni wnaed cymhwysiad tymhorol ar y ffigurau.
(2) Nid yw pob gorchymyn llys yn arwain at ailfeddiannu. Mae mwy o wybodaeth ar gael oddi wrth y Cyngor Benthycwyr Morgeisi (CML).
(3) Noder fod y ffigyrau ar gyfer Gorffennaf i Medi 2018 yn ffigyrau dros dro.

Mae'r bwletin a’r tablau sy'n cyd-fynd ar gael ar wefan y GOV.UK.

2000-01 i 2015-16

Dyddiad rhyddhau: 30 Mehefin 2016

Mae’r adroddiad yma yn darparu dadansoddiad dyfnach ar gamau ildio meddiant morgais a landlordiaid (cymdeithasol a phreifat) a gymerwyd yn llysoedd sirol Cymru. Mae’r wybodaeth yn seiliedig ar yr ystadegau a gasglwyd gan Y Weinyddiaeth Gyfiawnder ac a gyhoeddir yn eu datganiad chwarterol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.tai@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu