Skip to content
Ystadegau

Refeniw a gwariant cyfalaf alldro awdurdodau lleol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 10 Hydref 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2017-18
Yn cynnwys data am awdurdodau’r heddlu, tân a pharciau cenedlaethol.

Refeniw

Yn 2017-18, bu cynnydd o 1.3 y cant i £8.0 biliwn yng nghyfanswm gwariant refeniw gros awdurdodau lleol Cymru. Er bod hyn yn dilyn dwy flynedd lle bu cwymp yn y gwariant, mae'n parhau â'r darlun cyffredinol a welwyd ers y dirywiad economaidd ddechrau'r degawd pan fu llai o dwf mewn gwariant. Roedd gwariant gros y pen yn £2,560 neu £24 yn uwch na'r flwyddyn flaenorol.

Cyn effaith y dirwasgiad a'r mesurau cyni a ddaeth yn ei sgil, adroddwyd yn rheolaidd am gynnydd blynyddol o 5 y cant neu 6 y cant ond ers 2010-11, dim ond yn ystod un flwyddyn yn unig y gwelwyd twf sy'n uwch na 2 y cant.

Mae hyn wedi cael effaith amrywiol gan ddibynnu ar y maes gwasanaeth, er bod newidiadau o ran dosbarthu yn golygu y dylid bod yn ofalus wrth ddadansoddi dros gyfnod o amser. Yn gyffredinol, mae gwasanaethau statudol fel addysg a gwasanaethau cymdeithasol wedi cael eu diogelu (ac ym maes gwasanaethau cymdeithasol y gwelwyd y cynnydd mwyaf mewn gwariant) ond, mewn gwasanaethau eraill fel llyfrgelloedd, gwasanaethau amgylcheddol lleol,  ffyrdd a thrafnidiaeth a chynllunio, gwelwyd gostyngiadau cyffredinol ers 2010-11. Addysg a gwasanaethau cymdeithasol sydd i gyfrif yn awr am 62 y cant o wariant cyffredinol awdurdodau unedol o'i gymharu â 59 y cant yn 2010-11 a 60 y cant ym 1999-2000.

Cyfalaf

Bu cynnydd o 5.5 y cant mewn gwariant cyfalaf yn 2017-18 i £1,174 miliwn neu £377 y pen o'r boblogaeth. Mae hyn yn cynrychioli cynnydd o £61 miliwn ar y flwyddyn flaenorol.

Yn gyffredinol, mae gwariant cyfalaf yn fwy anwadal a gall gael ei effeithio'n sylweddol gan fuddsoddiadau mawr neu addasiadau. Cynnydd pellach yn y gwariant cyfalaf ar addysg, sydd yn awr yn cynrychioli 37 y cant o wariant cyfalaf, oedd yn gyfrifol i raddau helaeth am y cynnydd a welwyd yn 2017-18. Mewn cyferbyniad llwyr, ers 2010-11 mae cyfran y gwariant cyfalaf a gaiff ei wario ar drafnidiaeth wedi syrthio o 21 y cant i 12 y cant.

Cafodd y rhan fwyaf o'r gwariant cyfalaf hwn ei wario gan awdurdodau unedol. Adroddodd awdurdodau’r heddlu, awdurdodau tân ac achub ac awdurdodau parciau cenedlaethol wariant o £40 miliwn, £12 miliwn a £2 filiwn yn eu trefn.  

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu