Skip to content
Ystadegau

Cyllideb refeniw awdurdodau lleol a rhagolygon gwariant cyfalaf

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 21 Mehefin 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2018-19
  • Diweddariad nesaf: Mehefin 2019
Adroddiad blynyddol sy'n rhoi manylion am y gost o redeg gwasanaethau awdurdodau lleol, a'u gwariant, fel prynu, adeiladu neu wella asedau ffisegol.

Pwyntiau allweddol

  • Cyfanswm crynswth gwariant refeniw cyllidebol awdurdodau lleol Cymru ar gyfer 2018-19 yw £8.1 biliwn, sy’n gynnydd o 2.0% ar y flwyddyn flaenorol.
  • Bu cynnydd o 1.5%, neu £108 miliwn, yn y gwariant wedi'u cyllidebu gan y cynghorau sir a'r cynghorau bwrdeistref sirol, tra bu cynnydd o 6.8% yng ngwariant yr heddlu ar gyfartaledd. Bu cynnydd cyfartalog o 4.3% yng ngwariant y gwasanaethau tân cynnydd o 1.1% yng ngwariant awdurdodau'r parciau cenedlaethol.
  • Yn 2018-19, yn ôl awdurdodau lleol Cymru, rhagwelir mai cyfanswm y gwariant cyfalaf, gan gynnwys awdurdodau’r heddlu, yr awdurdodau tân ac awdurdodau’r parciau cenedlaethol, yw £1,312 miliwn. Mae’r ffigwr hwn yn cynrychioli gostyngiad flwyddyn ar flwyddyn o £33 miliwn neu 2%.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu