Skip to content
Ystadegau

Tipio anghyfreithion a gofnodwyd gan awdurdodau lleol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 8 Mawrth 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17
  • Diweddariad nesaf: Tachwedd 2018
Crynodeb o achosion o dipio anghyfreithlon, camau gorfodi a chanlyniadau erlyn.

Pwyntiau allweddol

  • Yn ystod 2016-17, cofnodwyd  38,614 o achosion o dipio anghyfreithlon gan awdurdodau lleol yng Nghymru, cynnydd o tua 2,400 o achosion (6 y cant). Mae hyn yn cymharu â chynnydd blynyddol o 14 y cant rhwng 2014-15 a 2015-16. Cyn hyn, gostyngodd nifer yr achosion yn gyson o uchafswm o bron 62,000 yn 2007-08 i tua 31,700 yn 2014-15.
  • Roedd y newid blynyddol yn nifer yr achosion ar lefel awdurdod lleol yn amrywio, gyda'r cynnydd canrannol uchaf yng Nghasnewydd (81 y cant), Sir Gaerfyrddin (78 y cant), Sir Fynwy (37 y cant) a Chaerdydd (29 y cant). O ran y nifer o achosion, roedd y cynnydd mwyaf yng Nghaerdydd (cynnydd o 1,779 o achosion) a Chasnewydd (cynnydd o 1,459 o achosion). Mae’r cynnydd oherwydd gwelliannau i’r broses o gofnodi achosion, staff ychwanegol a mentrau newydd. Roedd y gostyngiad mwyaf yn y ganran yn Abertawe  (40 y cant) a Cheredigion (35 y cant).
  • Cynyddodd nifer yr achosion o dipio anghyfreithlon ar dir briffordd (h.y. priffyrdd cyhoeddus neu heolydd) i bron 23,000 o achosion. Cofnodwyd mwyafrif yr achosion (59 y cant) ar y math yma o dir yn ystod 2016-17.
  • Gostyngodd y ganran o achosion o dipio anghyfreithlon sy’n cynnwys gwastraff cartref i 70 y cant yn 2016-17, o 71 y cant yn 2015-16.
  • Bu cynnydd yn y gost o glirio tipio anghyfreithlon o £2.1 miliwn yn 2015-16 i £2.2 miliwn yn 2016-17.
  • Yn ystod 2016-17 cymerwyd 37,594(r) o gamau gorfodi yng Nghymru; cynnydd o’r 29,668(r) a gymerwyd yn 2015-16. O’r camau gorfodi a gymerwyd gan awdurdodau lleol, arweiniodd 85(r) y cant at ddirwy.

Nodyn adolygu

(r) Wedi’i ddiwygio ar 8 Mawrth 2018 o ganlyniad i rai awdurdodau lleol yn darparu data wedi’i ddiwygio.

Gwybodaeth gefndir

Mae'r ystadegau yn seiliedig ar wybodaeth a ddarperir gan awdurdodau lleol i’r gronfa ddata ‘Waste Data Flow’. Nid yw'r ystadegau yn cwmpasu digwyddiadau tipio anghyfreithlon ar dir preifat, ac ni gofnodir pob digwydd tipio anghyfreithlon gydag awdurdod lleol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.amgylchedd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu