Skip to content
Ystadegau

Adroddiad rheoli gwastraff trefol awdurdod lleol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 15 Chwefror 2018
  • Cyfnod dan sylw: Gorffennaf i Medi 2017
  • Diweddariad nesaf: 28 Mehefin 2018
Adroddiad sy’n rhoi gwybodaeth ar yr ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio o wastraff trefol.

Pwyntiau allweddol

  • Yn ôl y data dros dro, 64 y cant oedd y gyfradd gyfunol ailddefnyddio/ailgylchu/compostio gwastraff trefol awdurdodau lleol ar gyfer y 12 mis hyd at ddiwedd Medi 2017. Mae hyn yn gynnydd o’r 62 y cant ar gyfer y 12 mis hyd at ddiwedd Medi 2016.
  • Yn y chwarter Gorffennaf i Fedi 2017, cafodd 65 y cant o wastraff trefol awdurdodau lleol ei ailddefnyddio, ailgylchu neu compostio yng Nghymru. Roedd hyn yn ostyngiad o 1 pwynt canran o’i gymharu â’r un chwarter yn 2016 pan gofnodwyd y gyfradd ailgylchu uchaf erioed (66 y cant).
  • Yn y chwarter Gorffennaf i Fedi 2017, gostyngodd cyfanswm gwastraff trefol yr awdurdodau lleol a gynhyrchwyd yng Nghymru o 3 y cant o’i gymharu â’r un chwarter yn 2016. Gostyngodd nifer y tunelli o 426 i 413 mil tunnell.

Nodiadau

Cesglir data ar reolaeth gwastraff er mwyn monitor cynnydd yn erbyn targedau lleol a chenedlaethol; yn benodol yn erbyn gofynion Y Gyfarwyddeb Fframwaith Gwastraff a’r Gyfarwyddeb Tirlenwi. Yn y strategaeth gwastraff cyfredol ‘Tuag at Ddyfodol Ddiwastraff’ (2010) mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targedau ailgylchu statudol o 70 y cant erbyn 2024-25.

Daw’r data or system WasteDataFlow sy’n cael ei fonitro gan Adnoddau Naturiol Cymru. Mae gwybodaeth ansawdd ar gael yn adroddiad blynyddol 2016-17 (Saesneg yn unig).

Mae Adnoddau Naturiol Cymru yn monitro ac yn cynorthwyo awdurdodau lleol Cymru i wella cywirdeb eu cyrchfannau terfynol yn WasteDataFlow yn barhaus. O 2017-18 bydd cynnydd mewn dilysiadau o ddeunyddiau penodol trwy gydol y flwyddyn i wella cywirdeb a chysondeb cyrchfannau penodedig yr awdurdodau lleol. O ganlyniad, mae'r data dros dro a gyhoeddir mewn datganiadau chwarterol yn fwy agored i newid trwy gydol y flwyddyn nag yn y blynyddoedd blaenorol.

Gwybodaeth bellach

Yn dilyn ymgynghoriad diweddar ar 'Newidiadau i allbynnau ystadegol gwastraff trefol awdurdod lleol' rydym wedi rhoi'r gorau i gyhoeddi'r datganiad ystadegol chwarterol a chyhoeddi yn ei le Bennawd Ystadegol sy'n rhoi amlinelliad o'r prif bwyntiau ar lefel Cymru. Cyhoeddi data allweddol cysylltiedig ar gyfer Cymru ac Awdurdodau Lleol ar StatsCymru. Ni fyddwn yn cyhoeddi data dros dro ar gyfer Chwarter 4 ym mis Awst, a chyhoeddi data Chwarter 4 (Ionawr i Ebrill) fel rhan o'r datganiad blynyddol terfynol (2017-18) ym mis Medi 2018.

Mae canlyniadau allweddol a StatsCymru yn cael eu cyhoeddi yn chwarterol a bydd adroddiad yn cael ei gyhoeddi yn flynyddol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.amgylchedd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu