Skip to content
Ystadegau

Nifer yr achosion o twbercwlosis (TB) mewn gwartheg ym Mhrydain Fawr

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 19 Medi 2018
  • Cyfnod dan sylw: 12 mis hyd at fis Mehefin 2018
  • Diweddariad nesaf: 17 Hydref 2018
Data misol gan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra), yn cynnwys ystadegau ar brofion, achosion newydd, buchesi o dan gyfyngiadau ac anifeiliaid sydd wedi’u difa.

Mae Datganiad Ystadegau Gwladol Defra nawr yn cynnwys ystadegau ar sail yr ardaloedd TB yng Nghymru, ac mae'r pennawd ystadegol hwn yn seiliedig arno.

Nifer y buchesi ag achosion newydd o TB

Siart yn dangos y tueddiad o ran achosion mewn buchesi newydd ers 2008. Roedd 747 o achosion newydd yn ystod y 12 mis hyd Mehefin 2018, sy’n gynnydd o 2% o’i gymharu â’r 12 mis blaenorol.

  • Yn y 12 mis hyd at fis Mehefin 2018, cofnodwyd 747 o fuchesi ag achosion newydd o TB yng Nghymru.
  • Dyma gynnydd o 2 y cant o’i gymharu â’r 12 mis blaenorol pan gofnodwyd 730 o hosion.
  • Mae’r duedd gyffredinol ers 2009 yn fras am i lawr. Er hynny, nid yw’n gyson a chafwyd cyfnodau pan fu’r duedd ar i fyny a chyfnodau pan fu’r duedd am i lawr.

Anifeiliaid gafodd eu difa i reoli TB

Siart yn dangos y tueddiad o ran anifeiliaid a gafodd eu difa er mwyn rheoli TB yng Nghymru ers 2008. Cafodd 10,051 o anifeiliaid eu difa yn ystod y 12 mis hyd Mehefin 2018, sy’n gynnydd o 4% o’i gymharu â’r 12 mis blaenorol.

  • Yn y 12 mis hyd at fis Mehefin 2018, cafodd 10,051 o warthog eu lladd i reoli TB Gwartheg.
  • Dyma gynnydd o 4 y cant o’i gymharu â’r 12 mis blaenorol pan gafodd 9,680 o wartheg eu lladd.
  • Mae’r duedd gyffredinol yn amrywio. Gellir priodoli llawer o’r cynnydd diweddar ers 2014 i’r defnydd cynyddol o brofion sensitif iawn. Er enghraifft, mae profion gama, gwaredu Adweithyddion Amhendant a dehongli manwl o’r prawf croen oll wedi’u defnyddio er mwyn ceisio gwaredu heintiau a lleihau’r perygl y gallai’r clefyd ledu ac y gallai achosion o’r clefyd ddigwydd eto.

Nodyn

Mae’r ffigurau misol yn amrywio am nifer o resymau gan gynnwys natur dymhorol TB, effaith tywydd anarferol, nifer y dyddiau darllen profion mewn mis, effaith buchesi lle mae nifer fawr o anifeiliaid yn cael eu difa mewn mis ac ati.  Nid yw’r data wedi’u haddasu’n dymhorol, felly dylid cymryd gofal wrth gymharu mis â mis.

Mae’r Ystadegau Cenedlaethol hyn yn rhan o gyfres o allbynnau sy’n cael eu defnyddio i fonitro TB yng Nghymru.  I weld dadansoddiad manylach a thrafodaeth o’r tueddiadau hyn, mae dangosfwrdd chwarterol TB Cymru yn dangos dyrnaid o ystadegau allweddol a sylwebaeth am yr ystadegau hynny.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.amaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu