Skip to content
Ystadegau

Digartrefedd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 22 Mawrth 2018
  • Cyfnod dan sylw: Hydref i Rhagfyr 2017
  • Diweddariad nesaf: 26 Gorffennaf 2018
Data am nifer yr aelwydydd a wnaeth gais i awdurdodau lleol am gymorth tai o dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014 a nifer yr aelwydydd digartref mewn llety dros dro.

Pwyntiau allweddol

  • Yn ystod Hydref i Ragfyr 2017, roedd cyfanswm o 2,049 o aelwydydd yng Nghymru mewn perygl o fod yn ddigartref o fewn 56 dydd. Llwyddwyd i rwystro1,383 (68 y cant) o aelwydydd rhag bod yn ddigartref am o leiaf 6 mis. Ni lwyddwyd i rwystro digartrefedd ar gyfer 294 aelwyd arall (14 y cant). Deilliannau eraill oedd yn cyfrif am y 18 y cant oedd yn weddill (gan gynnwys gwrthod cymorth, diffyg cyd-weithredu, tynnu cais yn nôl a cholli cyswllt). 
  • Aseswyd cyfanswm o 2,724 o gartrefi yn ddigartref a bod dyletswydd i’w helpu i gael llety yn ystod y chwarter.  O’r rhain, cafodd 1,188 o aelwydydd (44 y cant) eu helpu i gael llety oedd yn debygol o bara am 6 mis. Roedd yr awdurdod lleol yn aflwyddiannus mewn cael llety ar gyfer 939 aelwyd (34 y cant).  Deilliannau eraill oedd yn cyfrif am y 22 y cant oedd yn weddill (gan gynnwys gwrthod cymorth, diffyg cyd-weithredu, tynnu cais yn nôl a cholli cyswllt).
  • Yn ystod Hydref i Ragfyr 2017, aseswyd bod 543 o aelwydydd yn anfwriadol ddigartref  ac mewn blaenoriaeth angen. Roedd yr aelwydydd yma yn gymwys ar gyfer y dyletswydd i sicrhau llety ar eu cyfer. Derbyniodd 79 y cant (429 o aelwydydd) y cynnig o lety parhaol. Deilliannau eraill oedd yn cyfrif am y 21 y cant oedd yn weddill (gan gynnwys gwrthod cymorth, diffyg cyd-weithredu, tynnu cais yn nôl a cholli cyswllt).

Aelwydydd mewn Llety Dros Dro

  • Ddiwedd mis Rhagfyr 2017, roedd 2,034 o aelwydydd mewn llety dros dro.
  • Llety sector preifat oedd y prif fath o lety dros dro a ddefnyddiwyd, gan gyfrif am 38 y cant o’r holl aelwydydd (771 o aelwydydd) mewn llety dros dro, ddiwedd mis Rhagfyr 2017.
  • Ddiwedd mis Rhagfyr 2017,  roedd 198 o aelwydydd mewn llety Gwely a Brecwast (B&B). O’r rhain, roedd 12 aelwyd (6  y cant) yn deuluoedd â phlant.

Nodiadau

Mae pob ffigwr wedi eu talgrynnu yn annibynnol i’r 3 agosaf, oherwydd prosesau rheoli datgelu.

Casglwyd data ar y ddarpariaeth o lety gwely a brecwast ar gyfer rhai 16 i 17 mlwydd oed ac ar gyfer rhai 18 i 21 oed sy'n gadael gofal drwy’r ddeddfwriaeth Digartrefedd neu'r ddeddfwriaeth Gwasanaethau Cymdeithasol ers Ebrill 2016 ac fe’i cyhoeddir ar StatsCymru.

Roedd Deddf Tai (Cymru) 2014 yn cynnwys nifer o newidiadau i ddeddfwriaeth digartrefedd statudol a chyflwynwyd y newidiadau hyn ar 27 Ebrill 2015. Mae’r pennawd hwn yn dangos gwybodaeth ar gyfer Hydref i Rhagfyr 2017 a adroddwyd gan awdurdodau lleol o dan y ddeddfwriaeth newydd.

Gwybodaeth bellach

Mae canlyniadau allweddol a StatsCymru yn cael eu cyhoeddi yn chwarterol a bydd adroddiad yn cael ei gyhoeddi yn flynyddol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.tai@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu