Skip to content
Ystadegau

Digartrefedd

Bookmark and Share
 • Dyddiad rhyddhau: 13 Rhagfyr 2018
 • Cyfnod dan sylw: 2017-18 a Gorffennaf i Medi 2018
 • Diweddariad nesaf: 21 Mawrth 2019
Data am nifer yr aelwydydd a wnaeth gais i awdurdodau lleol am gymorth tai o dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014 a nifer yr aelwydydd digartref mewn llety dros dro.

Gorffennaf i Medi 2018

Dyddiad rhyddhau: 13 Rhagfyr 2018

Pwyntiau allweddol

Rhwystro digartrefedd

 • Yn ystod Gorffennaf i Fedi 2018, roedd 2,655 o aelwydydd mewn perygl o fod yn ddigartref o fewn 56 diwrnod. Roedd hyn 9 yn cant yn uwch nag yn y chwarter blaenorol a 12 y cant yn uwch nag yn yr un chwarter yn 2017.
 • Llwyddwyd i rwystro digartrefedd am o leiaf 6 mis mewn 65 y cant o achosion. Mae hyn yn cymharu â 66 y cant yn y chwarter blaenorol a 67 yn yr un chwarter y flwyddyn flaenorol.
 • Ni lwyddwyd i rwystro digartrefedd mewn 16 y cant o achosion. Deilliannau eraill oedd yn cyfrif am y 19 y cant oedd yn weddill.

Rhyddhau o Ddigartrefedd

 • Yn ystod Gorffennaf i Fedi 2018, derbyniwyd 2,703 o aelwydydd yn ddigartref a bod dyletswydd i’w helpu i gael llety. Roedd hyn 4 y cant yn is nag yn y chwarter blaenorol a 5 y cant yn llai nag yn ystod Gorffennaf i Fedi 2017.
 • Mewn 41 y cant o achosion, bu’r awdurdod lleol yn llwyddiannus yn eu helpu i gael llety oedd yn debygol o bara am 6 mis. Roedd hyn ychydig yn uwch na’r 40 y cant a gofnodwyd y chwarter blaenorol ond yn debyg i’r ganran a gofnodwyd flwyddyn yn gynharach.
 • Ar gyfer 37 y cant o aelwydydd, ni fu’r awdurdod lleol yn llwyddiannus yn eu helpu i gael llety. Deilliannau eraill oedd yn gyfrifol am y 22 y cant oedd yn weddill.

Angen sydd yn flaenoriaeth

 • Yn ystod Gorffennaf i Fedi 2018, barnwyd fod 582 o aelwydydd yn anfwriadol ddigartref a’u bod mewn angen oedd yn flaenoriaeth. Roedd hyn 3 y cant yn is nag yn y chwarter blaenorol ond 18 y cant yn uwch na’r un chwarter yn 2017.
 • O’r aelwydydd a farnwyd eu bod yn anfwriadol ddigartref ac mewn angen oedd yn flaenoriaeth, derbyniodd 80 y cant gynnig o lety parhaol. Roedd hyn yn cymharu â 76 yn y chwarter blaenorol a 81 yn yr un chwarter flwyddyn yn gynt.

Aelwydydd mewn Llety Dros Dro

 • Ddiwedd mis Medi 2018, roedd 2,124 o aelwydydd mewn llety dros dro yng Nghymru (3 y cant yn uwch nag ar ddiwedd Medi 2017. Dyma’r ail ffigwr uchaf hyd yma.
 • Llety sector preifat oedd y prif fath o lety dros dro a ddefnyddiwyd. Roedd hyn yn cyfrif am 37 y cant o’r holl aelwydydd mewn llety dros dro, ddiwedd mis Medi 2018 (o gymharu â 39 y cant y flwyddyn flaenorol).
 • Ddiwedd mis Medi 2018, roedd 252 o aelwydydd mewn llety Gwely a Brecwast (B&B) . Roedd hyn yn gynnydd o bron chwarter (24 y cant) ar y flwyddyn flaenorol. O’r rhain roedd 33 aelwyd (13 y cant) yn deulu gyda phlant, sy;n debyg ar gyfer y nifer a gofnodwyd flwyddyn yn gynt.

2017-18

Dyddiad rhyddhau: 1 Awst 2018

Nodiadau

Gall amrywiadau chwarterol a ffactorau tymhorol megis gwyliau a’r tywydd effeithio ar y data. Nid yw’r ystadegau yma yn cael eu haddasu yn dymhorol.

Roedd Deddf Tai (Cymru) 2014 yn cynnwys nifer o newidiadau i ddeddfwriaeth digartrefedd statudol. Cyflwynwyd y newidiadau hyn ar 27 Ebrill 2015. Ni ellir cymharu’r data yn yr adroddiad hwn â data digartrefedd statudol ar gyfer 2014-15 oherwydd y newidiadau deddfwriaethol. Ceir gwybodaeth bellach  o fewn y datganiad ystadegol a’r  Adroddiad Ansawdd.

Gwybodaeth bellach

Mae canlyniadau allweddol a StatsCymru yn cael eu cyhoeddi yn chwarterol a bydd adroddiad yn cael ei gyhoeddi yn flynyddol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.tai@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu