Skip to content
Ystadegau

Cyfrif carafannau sipsiwn a theithwyr

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 26 Medi 2018
  • Cyfnod dan sylw: Gorffennaf 2018
Adroddiad chwe-misol sy'n cynnwys gwybodaeth am safleoedd awdurdodedig, anawdurdodedig ac awdurdod lleol.
Mae’r ystadegau ar nifer y carafanau Sipsiwn a Theithwyr yng Nghymru ar safleoedd awdurdodedig ac anawdurdodedig yn seiliedig ar ddata arolwg a gasglwyd gan Awdurdodau Lleol ar y 19eg o Orffennaf 2018.

Mae'r cyfrif yn rhan o'r sail tystiolaeth wrth asesu ceisiadau Awdurdodau Lleol am Grant Cyfalaf Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr. Mae cychwyn adran 101 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014 hefyd yn gofyn i Awdurdodau Lleol gynnal asesiad o anghenion llety Sipsiwn a Theithwyr sydd yn preswylio yn neu’n cyrchu i’w hardal.

Pwyntiau allweddol

  • Roedd 1,064 o garafanau Sipsiwn a Theithwyr yng Nghymru wedi eu cofnodi yng Nghymru ar y 19eg o Orffennaf 2018.
  • Roedd cyfanswm o 130 o safleoedd ar draws Cymru.

Safleoedd awdurdodedi

  • O gymharu'r cyfrif ym mis Gorffennaf 2017 a mis Gorffennaf 2018, mae nifer y carafanau ar safleoedd awdurdodedig wedi codi gan 6 y cant (47 carafán).

Safleoedd anawdurdodedig

  • Roedd 65 carafán ar safleoedd anawdurdodedig ar dir a oedd yn eiddo i Sipsiwn a Theithwyr, sy’n cyfrif am 6 y cant o’r holl garafanau.
  • Roedd 105 o garafanau eraill (10 y cant o’r holl garafanau) ar safleoedd anawdurdodedig ar dir nad oedd yn eiddo i Sipsiwn a Theithwyr.

Safleoedd Sipsiwn a ddarperir gan awdurdodau lleol

  • Roedd 399 o leiniau ar safleoedd Sipsiwn a Theithwyr a ddarperir gan Awdurdodau Lleol yng Nghymru ar y 19eg o Orffennaf 2018.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu