Skip to content
Ystadegau

Dechrau'n Deg

Bookmark and Share
 • Dyddiad rhyddhau: 28 Tachwedd 2018
 • Cyfnod dan sylw: 1 Ebrill 2018 i 31 Awst 2018
 • Diweddariad nesaf: Gorffennaf 2019
Adroddiad blynyddol a diweddariadau tymhorol sy’n cyflwyno crynodeb ystadegol o’r gwasanaeth.

Tymor 1, 2018/19 (1 Ebrill 2018 i  31 Awst 2018)

Dyddiad rhyddhau: 28 Tachwedd 2018

Pwyntiau allweddol

 • Roedd 25,288 o blant wedi elwa, trwy dderbyn gwasanaethau Dechrau'n Deg yng Nghymru ar ryw adeg o 1 Ebrill 2018 hyd at ddiwedd y cyfnod (31 Awst 2018). Mae’r plant a welwyd hyd yn hyn yn ystod y flwyddyn yn cynrychioli 70 y cant o’r disgwyliad ar gyfer y flwyddyn gyfan.
 • Ar y cyfan roedd 25 y cant o blant o dan 4 mlwydd oed yng Nghymru ar lwyth achosion ymwelwyr iechyd Dechrau’n Deg.
 • Cafodd plant Dechrau'n Deg o bob oed hyd at 4 oed (oedd ar lwyth achosion yr ymwelydd iechyd) eu gweld, ar gyfartaledd, 2.6 gwaith yn ystod y flwyddyn mor belled gan un ai ymwelydd iechyd neu gan aelodau’r  tîm iechyd ehangach.
 • Derbyniodd 97 y cant o blant oedd newydd ddod yn gymwys i dderbyn gofal plant mewn lleoliad gofal plant Dechrau’n Deg gynnig yn ystod y flwyddyn mor belled. Ni cheir manylion ynghylch niferoedd a ddefnyddiodd lefydd gofal plant y tro hwn gan fod y ffigwr yn debygol o fod yn is na’r hyn ydyw mewn gwirionedd yr adeg hwn o’r flwyddyn oherwydd bod y broses mewn rhai awdurdodau lleol yn golygu na ellir canfod y defnydd ar gyfer rhai plant sy’n derbyn cynnig mewn tymor penodol hyd nes bod y lle wedi ei gymryd yn ffurfiol (yn y tymor dilynol).

Nodyn

Nodwch mai gwybodaeth rheoli heb ei dilysu yw’r data a dderbyniwyd hyd at Hydref 24, 2018; fe’i darperir i roi diweddariad ar y rhaglen wrth i’r flwyddyn fynd yn ei blaen. Bernir bod y data o werth digonol ar lefel Cymru i’w gyflwyno yma, ond mae data awdurdodau lleol yn parhau i gael ei ddilysu  trwy’r flwyddyn ac nid yw wedi ei gynnwys yma.

Bydd data manylach ar gyfer y flwyddyn gyfan, wedi ei ddilysu, yn cael ei ryddhau ar gyfer y cyfnod 2018-19 yn ei gyfanrwydd yn natganiad ystadegol mis Gorffennaf 2019; bydd hyn yn cynnwys data ar gyfer awdurdodau lleol unigol. Pan fydd darlun cyflawn o’r flwyddyn ar gael, gallai data gael ei adolygu yn unol â’r hyn sy’n briodol.

2017-18

Dyddiad rhyddhau: 18 Gorffennaf 2018

Nod yr adroddiad blynyddol yw darparu trosolwg ystadegol o sut mae'r rhaglen yn gweithio trwy gyflwyno ystadegau o set gwybodaeth reoli. Er enghraifft, niferoedd y plant sy'n defnyddio gwasanaethau Dechrau'n Deg, ynghyd â datblygu ystadegau am ganlyniadau ar gyfer plant Dechrau'n Deg.

Pwyntiau allweddol

 • Roedd 36,869 o blant wedi elwa, trwy dderbyn gwasanaethau Dechrau'n Deg yng Nghymru ar unrhyw adeg yn 2017-18. Mae hyn yn rhagori’r niferoedd disgwyliedig fesul 2 y cant, ond yn dangos cwymp o 2 y cant ar y nifer o blant mewn derbynneb o wasanaethau yn 2016-17 (37,628).
 • Cafodd plant Dechrau'n Deg o bob oed hyd at 4 oed (oedd ar y llwyth achosion yr ymwelydd iechyd) eu gweld ar gyfartaledd o 6.9 gwaith yn ystod 2017-18 gan ymwelwyr iechyd ac aelodau o'r tîm iechyd ehangach, ychydig yn llai nag yn 2016-17 (7.0 cyswllt y plentyn).
 • Hawliwyd 87 y cant o’r cynigion o ofal plant mewn lleoliad gofal plant Dechrau’n Deg yn ystod 2017-18. Mae hyn yn ostyngiad bach ers 2016-17 (88 y cant).
 • Roedd 93 y cant o blant 3 oed, a oedd yn byw mewn ardaloedd Dechrau'n Deg, wedi’u cofrestru mewn ysgol a gynhelir (2017). Gostyngiad bach o 94 y cant yn 2016.
 • Roedd 34 y cant o'r babanod a enir i famau sy'n byw mewn ardaloedd Dechrau'n Deg yn cael eu bwydo unrhyw laeth y fron yn 10 diwrnod oed. Mae hyn o’i gymharu â 50 y cant o'r rhai mewn ardaloedd nad ydynt yn rai Dechrau'n Deg (2016).
 • Roedd 82 y cant o blant a oedd yn byw mewn ardaloedd Dechrau'n Deg wedi cael eu himiwneiddio'n llawn erbyn eu 4ydd pen-blwydd (2017-18), dim newid canrannol ers 2016-17.
 • Mae gan ardaloedd Dechrau’n Deg lefel is o achosion o blant pwysau iach (71 y cant) nag ardaloedd nad ydynt yn rai Dechrau’n Deg (74 y cant) (2015-16 a 2016-17).

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu