Skip to content
Ystadegau

Dechrau'n Deg

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 18 Gorffennaf 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2017-18
Adroddiad blynyddol a diweddariadau tymhorol sy’n cyflwyno crynodeb ystadegol o’r gwasanaeth.

Nod yr adroddiad blynyddol yw darparu trosolwg ystadegol o sut mae'r rhaglen yn gweithio trwy gyflwyno ystadegau o set gwybodaeth reoli. Er enghraifft, niferoedd y plant sy'n defnyddio gwasanaethau Dechrau'n Deg, ynghyd â datblygu ystadegau am ganlyniadau ar gyfer plant Dechrau'n Deg.

Pwyntiau allweddol ar ddiwedd Tymor 2: 1 Ebrill i 31 Rhagfyr 2017

  • Roedd 36,869 o blant wedi elwa, trwy dderbyn gwasanaethau Dechrau'n Deg yng Nghymru ar unrhyw adeg yn 2017-18. Mae hyn yn rhagori’r niferoedd disgwyliedig fesul 2 y cant, ond yn dangos cwymp o 2 y cant ar y nifer o blant mewn derbynneb o wasanaethau yn 2016-17 (37,628).
  • Cafodd plant Dechrau'n Deg o bob oed hyd at 4 oed (oedd ar y llwyth achosion yr ymwelydd iechyd) eu gweld ar gyfartaledd o 6.9 gwaith yn ystod 2017-18 gan ymwelwyr iechyd ac aelodau o'r tîm iechyd ehangach, ychydig yn llai nag yn 2016-17 (7.0 cyswllt y plentyn).
  • Hawliwyd 87 y cant o’r cynigion o ofal plant mewn lleoliad gofal plant Dechrau’n Deg yn ystod 2017-18. Mae hyn yn ostyngiad bach ers 2016-17 (88 y cant).
  • Roedd 93 y cant o blant 3 oed, a oedd yn byw mewn ardaloedd Dechrau'n Deg, wedi’u cofrestru mewn ysgol a gynhelir (2017). Gostyngiad bach o 94 y cant yn 2016.
  • Roedd 34 y cant o'r babanod a enir i famau sy'n byw mewn ardaloedd Dechrau'n Deg yn cael eu bwydo unrhyw laeth y fron yn 10 diwrnod oed. Mae hyn o’i gymharu â 50 y cant o'r rhai mewn ardaloedd nad ydynt yn rai Dechrau'n Deg (2016).
  • Roedd 82 y cant o blant a oedd yn byw mewn ardaloedd Dechrau'n Deg wedi cael eu himiwneiddio'n llawn erbyn eu 4ydd pen-blwydd (2017-18), dim newid canrannol ers 2016-17.
  • Mae gan ardaloedd Dechrau’n Deg lefel is o achosion o blant pwysau iach (71 y cant) nag ardaloedd nad ydynt yn rai Dechrau’n Deg (74 y cant) (2015/16 a 2016/17).

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu