Skip to content
Ystadegau

Ystadegau achosion tân ac achub

Bookmark and Share
 • Dyddiad rhyddhau: 21 Awst 2018
 • Cyfnod dan sylw: 2017-18
Data ar danau, lleoliad, achosion, cymhelliad, anafiadau, galwadau ffug a Digwyddiadau Gwasanaeth Arbennig a fynychwyd.

Pwyntiau allweddol 

Tanau

 • Yn 2017-18, cynyddodd nifer y tanau a fynychwyd gan Wasanaeth Tân ac Achub Cymru fesul 3 y cant o gymharu â’r flwyddyn flaenorol. Ers 2001-02 cafwyd tuedd ar i lawr yn nifer y digwyddiadau a fynychwyd; mae ffigwr 2017-18 yn 69 y cant yn is nag yn 2001-02.
 • Cafwyd gostyngiad (gostyngodd)  o 9 y cant mewn prif danau yng Nghymru dros y flwyddyn, o 4,757 yn 2016-17 i 4,315 yn 2017-18. Mae prif danau yn cynnwys  pob tân (tan) mewn adeiladau a cherbydau nad yw’n wag neu mewn adeileddau y tu allan, neu unrhyw dân sy’n cynnwys anafiadau, achubiaeth, neu danau a ymatebwyd iddynt gan ddefnyddio pump neu fwy o offerynnau.
 • Yn 2017-18, fe gynyddodd y nifer o danau eilradd gan 13 y cant wrth gymharu â 2016-17, ac fe gynyddodd y nifer o danau glaswelltir, coetiroedd a chnydau gan 22 y cant dros yr un cyfnod.

Anafiadau

 • Cafwyd 15 o farwolaethau yn sgil tanau yng Nghymru yn 2017-18.
 • 526 oedd y nifer o anafiadau (heb farwolaeth) yn 2017-18, sef gostyngiad o 15 y cant o gymharu â 2016-17. Roedd y gostyngodd hwn yn bennaf oherwydd gostyngiad o 24 y cant yn y bobl hynny sy'n derbyn cymorth cyntaf neu'n cael eu hanfon am wiriadau rhagofalus.

Cam-rybuddion tân

 • Yn 2017-18 cafwyd 14,161 o gam rybuddion tân yng Nghymru, i fyny o 14,790 yn 2016-17, sef gostyngiad o 4 y cant.
 • Bu gostyngiad yn nifer y cam rybuddion tân maleisus o 441 yn 2016-17 i 419 yn 2017-18.

Digwyddiadau Gwasanaeth Arbennig

 • Mynychodd Wasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru 11,583 o Ddigwyddiadau Gwasanaeth Arbennig yn 2017-18, gostyngiad o 1 y cant ar 2016-17.

Larymau mwg

 • Mewn 3 allan o 10 o danau mewn anheddau yng Nghymru yn 2017-18, doedd dim larwm tân wedi ei osod.

Achos tanau

 • Yn 2017-18, yr achos unigol mwyaf dros dân damweiniol mewn annedd oedd cam-ddefnydd offer – 32 y cant. Hwn yw prif achos tanau damweiniol mewn anheddau ers 2001-02.

Amseroedd ymateb

 • Yn 2017-18, ymatebwyd i 63 y cant o brif danau a 71 y cant o danau mewn anheddau yng Nghymru o fewn 10 munud.

Gwybodaeth bellach

Mae canlyniadau allweddol a data StatsCymru yn cael eu cyhoeddi ddwywaith y flwyddyn a bydd adroddiad yn cael ei gyhoeddi bob blwyddyn.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu