Skip to content
Ystadegau
Arolygon

Incymau fferm

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 20 Rhagfyr 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2017-18
  • Diweddariad nesaf: Mawrth 2019
Adroddiad blynyddol sydd yn cynnwys ffigurau am incwm busnes fferm, dadansoddiad ar yr amrywiad o gwmpas y cyfartaledd, a chyd-destun hirdymor.

Mae’r ffigurau hyn yn seiliedig ar ganlyniadau’r Arolwg Busnes Fferm yng Nghymru ar gyfer 2017-18.

Mae’r adroddiad hefyd yn cynnwys:

  • ffeithlun ar wahân (ar dde y dudalen hon).
  • cydrannau incwm ac allbynnau (yn cynnwys cymhorthdal a dadansoddiad newydd am arallgyfeirio)
  • ffactorau yn effeithio incymau fferm, yn cynnwys y tywydd a phrisiau nwyddau
  • asedau, dyledion a gwerth net ffermydd
  • tablau newydd yn cynnwys gwybodaeth fanwl am allbynnau a chostau, tueddiadau o ran tri mesur gwahanol o incwm ffermydd, ac asedau, dyledion a gwerth net ffermydd

Pwyntiau allweddol

Incwm busnes fferm cyfartolog yng Nghrymu yn 2017-18, a newid ers 2016-17 (ar prisiau cyfredol) Ffermydd godro (£82,400, i fyny 163%): Mae incwm cyfartalog wedi amrywio’n fawr yn ystod y pum mlynedd diwethaf. Gwelwyd incwm yn 2017-18 yn dod nôl i lefel uwch nag yn 2014-15 ar ôl dwy flynnedd a oedd yn sylweddol is. Ffermydd gwartheg a defaid (Ardal Lai Ffafriol) (£26,900 i fyny 17%): Roedd incwm cyfartalog yn uwch nag mewn unrhyw flwyddyn ers 2011-12. Ffermydd gwartheg a defaid (llawr gwlad) (£24,000 i fyny 5%): Er gwaethaf y cynnydd yn 2017-18, mae incwm cyfartalog yn parhau’n is nag yn ystod y cyfnod rhwng 2008-09 a 2014-15. Ffynhonnel: Arolwg Busnes Fferm, Llywodraeth Cymru

Diweddariadau yn ystod 2019

Bwriedir cyhoeddi rhagolygon o incwm ffermydd ar gyfer 2018-19 ym mis Mawrth 2019. Disgwylir i’r canlyniadau terfynol ar gyfer 2018-19 gael eu cyhoeddi ddiwedd 2019.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.amaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu