Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o'r prosiect Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth

Bookmark and Share
 • Dyddiad rhyddhau: 13 Rhagfyr 2018
Nod y prosiect yw cynorthwyo rhieni di-waith i dderbyn hyfforddiant neu swydd os mai gofal plant yw eu prif rwystr rhag gwneud hynny.

Mae'r adroddiad hwn yn ystyried:

 • a yw'r rhaglen yn cael ei chyflwyno yn ôl y bwriad
 • nodweddion y bobl sy’n cymryd rhan
 • natur y cymorth a ddarperir
 • perfformiad y rhaglen hyd yma.  

Canfyddiadau allweddol

 • Roedd gan 100% o gyfranogwyr PaCE gyfrifoldebau gofal plant ac roedd 96% ohonynt yn fenywod. 
 • Mae dros draean o'r holl gyfranogwyr wedi symud i mewn i waith, sy'n  sylweddol uwch na’r targed, sef 20%. 
 • Cyn ymuno â PaCE, roedd y rhieni'n brin o ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o'r gofal plant sydd ar gael.
 • Ymddengys bod achosion o faterion iechyd meddwl lefel isel ymysg y bobl a gymerodd ran. 
 • Mae rhesymau cyfranogwyr dros ymgysylltu â PaCE yn amrywio, ond mae gan lawer ohonynt awydd gwirioneddol i ddod o hyd i waith. 
 • Yn gyffredinol, roedd gan gyfranogwyr berthynas dda â'u hymgynghorwyr.
 • Roedd y cyfranogwyr a oedd wedi ymgymryd â lleoliadau gwirfoddoli yn y gwaith yn hynod bositif am y profiad.  
 • Ymddengys bod systemau rheoli a gweinyddu yn gweithio'n dda ar y cyfan.
 • Mae'r gwaith o hyrwyddo PaCE wedi bod ar lefel eithaf isel.
 • Mae cynghorwyr PaCE yn gweithio o amrywiaeth o leoliadau cymunedol.
 • Ymddengys bod PaCE yn cael effeithiau ehangach ar gyfranogwyr a'u teuluoedd y tu hwnt i'w galluogi i symud i waith, addysg, hyfforddiant neu gymwysterau.

Bydd yr adroddiad nesaf yn y gyfres yn archwilio’r prosiect, ei effeithiau a’r gwerth am arian a gafwyd. 

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 9274
Ebost: YmchwilCyfiawnderCymdeithasol@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu