Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthuso’r Rhaglen Ariannu Hyblyg

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 3 Hydref 2018
Y rhaglen Ariannu Hyblyg yw’r ymgais ddiweddaraf i sicrhau bod grantiau gwahanol yn gweithio gyda’i gilydd, gyda’r bwriad o roi mwy o ymreolaeth i awdurdodau lleol wrth iddynt gyflawni gwasanaethau, yn enwedig wrth ymdrin â chynllunio a chomisiynu ar y cyd er mwyn sicrhau gwell canlyniadau.

Mae’r rhyddid ychwanegol hwn yn caniatáu ar gyfer dull gweithredu sy’n fwy strategol wrth ymyrryd yn gynnar, atal problemau a chefnogi.

Nod cyffredinol y gwerthusiad hwn yw darparu gwybodaeth gadarn ac amserol am roi’r Rhaglen Ariannu Hyblyg ar waith.

Er ei bod yn dal yn ddyddiau cynnar ar y rhaglen Ariannu Hyblyg, sy’n golygu na ellir barnu eto a p’un a yw’r rhaglen yn llwyddiant, mae’r canfyddiadau interim yn dangos arwyddion a datblygiadau cadarnhaol. 

Dengys y canfyddiadau y themâu hyn:

  • ei bod yn dal yn gynnar o ran rhoi’r rhaglen ar waith; gweithgareddau adolygu sy’n cael y sylw ar hyn o bryd, ac mae achosion busnes yn dal i gael eu creu er mwyn symud ymlaen i roi’r rhaglen ar waith.
  • bod cynnydd, yn amlach na pheidio, yn gysylltiedig â ‘fframwaith’ neu broses sydd eisoes yn bodoli ar gyfer cyflawni agenda’r rhaglen.
  • bod llawer o awdurdodau lleol eisoes yn cydweithio ac yn defnyddio cyllid yn ‘hyblyg’. Eto i gyd, mae llawer o awdurdodau lleol yn anstrategol eu hagwedd at hyblygrwydd o ran cyllid.
  • bod ystod o ddulliau cyflenwi cynnar wedi canolbwyntio ar ddod â phobl ynghyd, hwyluso sgyrsiau ‘newydd’, adolygu ac asesu taith y defnyddiwr gwasanaethau. Mae rhai wedi darganfod nad yw’r seilwaith ar gyfer rheoli’r rhaglen (TG), fel y mae, yn rhoi’r wybodaeth gywir o ran profiadau defnyddwyr y gwasanaeth.
  • bod llawer o’r dulliau gweithredu cynnar yn eu lle cyn i wahanol raglenni gael eu rhoi ar waith, sy’n dangos gwaddol sylfaenol o weithio ar y cyd. Gwelir hyn ar ei fwyaf amlwg mewn awdurdodau lleol yn y gwasanaethau cymorth sy’n gysylltiedig â thai a’r gwasanaethau nad ydynt yn gysylltiedig â thai, yn enwedig grantiau – Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau’n Deg, y Gronfa Waddol a Cefnogi Pobl. 
  • ei bod yn hanfodol bod yr Uwch Dîm Arwain yn mabwysiadu nodau ac uchelgeisiau’r rhaglen Ariannu Hyblyg, yn enwedig y rhai hynny sy’n ysgogi cyflawni yn lleol, er mwyn symud ymlaen yn llwyddiannus. Rhaid i hyn fod ar draws sawl lefel, o’r lefel uchaf, i'r isaf er mwyn sicrhau bod y neges yn gyson.
  • bod rhai awdurdodau lleol yn gyndyn o fod yn arloesol oherwydd nad ydynt yn sicr bod Llywodraeth Cymru yn mynd i barhau ag Ariannu Hyblyg.
  • hyd yma, mae’r canlyniadau wedi cael eu cyfyngu i lefel awdurdod lleol. Mae hyn yn bennaf yn ymwneud â chychwyn grwpiau grantiau ar y cyd, ailstrwythuro sefydliadol a chydnabod newid o ran arferion gweithio, a chynigion eraill ar gyfer rhoi newid ar waith. Er hynny, mae’n bwysig nodi mai dim ond am gyfnod byr y mae’r Rhaglen Ariannu Hyblyg wedi bod yn gweithredu.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ebost: sara.ahmad@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu