Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad Cymunedau am Waith

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 27 Mehefin 2018
Rhaglen wirfoddol yw Cymunedau am Waith (CaW) i helpu’r oedolion hynny sydd bellaf oddi wrth y farchnad lafur i ddod o hyd i waith.

Y rhaglen a’i weithredu

Mae CaW wedi’i gynllunio i ymateb i Gynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi 2013. Mae'n cael ei ariennir ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, yr Adran Gwaith a Phensiynau a'r Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd.

Mae'r rhaglen yn targedu oedolion ddi-waith tymor hir ac oedolion economaidd anweithgar a phobl 16-24 oed nad ydynt mewn cyflogaeth addysg neu hyfforddiant. Mae hi yn ceisio i wella eu cyflogadwyedd ac i symud i mewn i, neu yn agosach, at gyflogaeth.

Darperir CaW ar lefel leol ac mae cymryd rhan yn wirfoddol. Mae holl staff CaW yn gweithio mewn lleoliadau cymunedol.

Y Gwerthusiad

Gweithredwyd y gwerthusiad dros dri cham rhwng Hydref 2016 a mis Mehefin 2018.

Cyhoeddwyd y ddau adroddiad cyntaf ym Mis Ebrill a Mis Rhagfyr 2017.  Mae’r adroddiad cyntaf yn amlinellu theori newid a'r model rhesymeg cynhenid sy'n tanlinellu CaW.  Mae’r ail adroddiad yn asesu sut mae’r rhaglen wedi cael ei sefydlu a sut mae'n cael ei gweithredu.

Mae’r trydydd adroddiad yn tynnu ar y theori newid wrth asesu’r deilliannau y mae‘r rhaglen wedi eu cyflawni hyd yn hyn, a’r effeithiau sy’n dechrau dod i’r amlwg. 

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6942
Ebost: semele.mylona@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu