Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthuso gwasanaethau Cymorth Busnes yng Nghymru

Bookmark and Share
 • Dyddiad rhyddhau: 13 Rhagfyr 2018
Darperir amrywiaeth o weithgareddau drwy un brand Busnes Cymru.

Mae'r gweithgareddau hyn a’r ffocws y gwerthusiad hwn yn cynnwys:

 • Gwasanaeth Craidd a Thwf Busnes Cymru
 • Y Rhaglen Cyflymu Twf (AGP)
 • Entrepreneuriaeth ieuenctid (YE)
 • Rhaglen Sbarduno Entrepreneuriaeth Ranbarthol (REAP)
 • Rhaglen Manteisio ar Fand Eang Cyflym Iawn (SFBE).
Roedd yr ymchwil yn cynnwys archwilio gweithrediad y rhaglenni hyd yn hyn, asesu’r cynnydd a wnaed i gyrraedd targedau Llywodraeth Cymru a rhaglen Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) gan gynnwys themâu trawsbynciol. Mae hefyd yn ystyried yr effaith sy'n deillio o'r rhaglen ar fusnesau ac unigolion.

Comisiynodd Llywodraeth Cymru Gwerthusiad Canol Tymor o Wasanaethau Cymorth Busnes yng Nghymru. Cynhaliwyd yr ymchwil gan ICF Consulting rhwng mis Mehefin 2017 a mis Medi 2018.

Pwyntiau allweddol

 • Dychmygwyd y gwasanaeth Busnes Cymru fel ‘siop un stop’ ar gyfer busnesau a busnesau newydd i gael mynediad at gymorth ac mae hyn ar y ffordd i gael ei gyflawni.
 • Mae’r model gwasanaeth yn gweithredu’n dda ac mae’r rhaglenni yn cael eu darparu i safon uchel.
 • Mae brand Busnes Cymru wedi creu enw da ymysg buddiolwyr sy’n credu bod y cymorth a’r cyngor a gynigir yn ddiduedd, dibynadwy a hygyrch.
 • Mae cytundeb cyffredinol ymysg darparwyr cymorth busnes bod Busnes Cymru yn ategu at gymorth busnes arall gynigir ac yn llenwi bwlch mawr yn yr hyn sydd ar gael i entrepreneuriaid a busnesau.
 • Adroddodd busnesau ac entrepreneuriaid a gafodd eu cyfweld eu bod wedi gwneud gwelliannau i’w gweithgareddau busnes o ganlyniad i’r cyngor a chymorth a gawsant. Gallai’r rhan fwyaf gyfeirio at effeithiau cadarnhaol ar eu heffeithiolrwydd neu drosiant.
 • Mae’r rhaglenni wedi creu twf busnes. Ar yr adeg y cynhaliwyd dadansoddiad o’r wybodaeth monitro ar gyfer y gwerthusiad, roedd busnesau a gynorthwyir wedi cynyddu allforion £66m (£183,000 y busnes a gymhorthwyd) ac wedi creu 8,223 o swyddi.
 • Mae cynnydd yn erbyn targedau allbwn ERDF wedi bod yn gymysg.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 062 2570
Ebost: Tom.Stevenson2@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu