Skip to content
Ystadegau

Economi Cymru: mewn rhifau

Bookmark and Share
Diben y cyhoeddiad hwn yw rhoi darlun hygyrch, eang, lefel uwch o’r canlyniadau economaidd yng Nghymru. Mae’r ystadegau yn y cyhoeddiad yn canolbwyntio ar unigolion yng Nghymru ac maent wedi’u cyflwyno o dan  4 prif thema: Incwm, Allbwn, Gwaith a Thlodi a Chyfoeth.

DANGOSYDDION ECONOMAIDD

 • Incwm gwario
  Y pen
  GDHI
  2015
 • Gwerth Ychwanegol Gros
  Y pen
  Cynyrch economaidd y pen
  2015
 • Cyfradd cyflogaeth
  y/e Dec 2016
 • Cyfradd tlodi
  23%
  2012-13 / 2014-15
 • Prif incwm
  Y pen
  2015
 • Gwerth Ychwanegol Gros
  Yr awr
  Cynyrch economaidd yr awr a weithiwyd
  2015
 • Enillion llawn amser wythnosol
  2016
 • Cyfoeth cyfartalog aelwydydd
  2012/14

I grynhoi, ar y cyfan mae economi Cymru wedi dilyn yr un patrwm ag a welwyd yn y newidiadau yn economi’r DU dros y tymor canolig ar draws yr ystod o ddangosyddion. Wrth gymharu lefelau dangosyddion gyda rhanbarthau a gwledydd eraill y DU, mae Cymru’n perfformio’n well ar rai dangosyddion, fel incwm, nag eraill.

Mae pob dangosydd yn cynnwys sylwebaeth a dadansoddiad sy’n cymharu Cymru â gwledydd a rhanbarthau eraill y DU. Hefyd rhoddir dolenni at fwletinau ystadegol cysylltiedig, lle mae gwybodaeth fwy manwl ar gael am bobl, busnesau a sectorau yn economi Cymru.

Sylwer:Mae’r prif ffigur ar gyfer pob dangosydd yn cyfeirio at y data mwyaf diweddar sydd ar gael ar gyfer Cymru a bydd yn cael ei ddiweddaru pan fydd data newydd ar gael. Mae pob llinell ‘sbardun’ yn dangos y llinell duedd 10 mlynedd ar gyfer pob dangosydd, sy’n adlewyrchu’r sefyllfa tymor canolig yng Nghymru, ac eithrio Cyfoeth lle mae dim ond 3 blynedd o ddata sydd ar gael.

Mae hwn yn gyhoeddiad ystadegol newydd ac rydym yn croesawu adborth, a gellir ei anfon i: ystadegau.economi@cymru.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu