Skip to content
Ystadegau

Anheddau’r Dreth Gyngor

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 17 Ionawr 2019
  • Cyfnod dan sylw: 2019-20
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth ar y nifer o anheddau sy'n gorfod talu'r dreth gyngor, bandio, gostyngiadau ac eithriadau.

Pwyntiau allweddol

  • Amcangyfrifir bod cyfanswm nifer yr anheddau sy’n gymwys i dalu’r dreth gyngor yng Nghymru ar gyfer 2019-20 wedi cynyddu fesul 5,399 neu 0.4%, ar y flwyddyn flaenorol i 1,380,571. Ar gyfer dibenion cyfrifo’r Grant Cynnal Refeniw mae’r cyfanswm hwn yn cyfateb i 1,239,992 o anheddau band D. Rhondda Cynon Taf sy’n dangos y cynnydd mwyaf mewn anheddau band D cyfatebol sef 1.6%.
  • Rhondda Cynon Taf sydd â'r nifer uchaf o anheddau band A (44,336). Blaenau Gwent sydd â'r gyfran uchaf o anheddau ym mand A (59%), Sir Fynwy sydd â'r isaf (1%).
  • Mae dros draean o anheddau yng Nghymru yn cael disgownt o 25%, fel arfer oherwydd eu bod yn cael eu meddiannu gan un person cymwys yn unig.
  • Mae 60,004 o anheddau yng Nghymru wedi’u heithrio rhag y dreth gyngor, sef 4.2% o’r holl anheddau. Y categori mwyaf sydd wedi’i eithrio yw anheddau gwag a heb eu dodrefnu gydag 18,178; ac ar ôl hynny anheddau i fyfyrwyr 16,850, a 6,238 o anheddau wedi’u heithrio o ganlyniad i fod yn wag adeg marwolaeth.
  • Mae 9 awdurdod yn codi premiwm cartref gwag hirdymor, ac mae 7 yn codi premiwm ail gartref.  Mae 12,807 neu 50% o gartrefi gwag hirdymor yng Nghymru yn cael disgownt o 50%.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu