Skip to content
Ystadegau

Anheddau’r Dreth Gyngor

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 18 Ionawr 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2018-19
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth ar y nifer o anheddau sy'n gorfod talu'r dreth gyngor, bandio, gostyngiadau ac eithriadau.

Pwyntiau allweddol

  • Amcangyfrifir bod cyfanswm nifer yr anheddau sy’n gymwys i dalu’r dreth gyngor yng Nghymru ar gyfer 2018-19 wedi cynyddu fesul 5,227 neu 0.4%, ar y flwyddyn flaenorol i 1,375,172. Ar gyfer dibenion cyfrifo’r Grant Cynnal Refeniw mae’r cyfanswm hwn yn cyfateb i 1,233,371 o anheddau band D. Bro Morgannwg sy’n dangos y cynnydd mwyaf mewn anheddau band D cyfatebol sef 1.2%.
  • Rhondda Cynon Taf sydd â'r nifer uchaf o anheddau band A (44,221). Blaenau Gwent sydd â'r gyfran uchaf o anheddau ym mand A (59%), Sir Fynwy sydd â'r isaf (1%).
  • Mae tua thraean o anheddau yng Nghymru yn cael disgownt o 25%, fel arfer oherwydd eu bod yn cael eu meddiannu gan un person cymwys yn unig.
  • Mae 57,700 o anheddau yng Nghymru wedi’u heithrio rhag y dreth gyngor, sef 4% o’r holl anheddau. Y categori mwyaf sydd wedi’i eithrio yw anheddau gwag a heb eu dodrefnu gydag 17,659; ac ar ôl hynny anheddau i fyfyrwyr (16,555), a 5,839 o anheddau wedi’u heithrio o ganlyniad i fod yn wag adeg marwolaeth.
  • Mae 6 awdurdod yn codi premiwm cartref gwag hirdymor, ac mae 6 yn codi premiwm ail gartref. Mae 16,567 cartrefi gwag hirdymor yng Nghymru yn cael disgownt o 50%.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu