Skip to content
Ystadegau

Mesurau perfformiad cyson ar gyfer dysgu ôl-16 - Cyrchfannau dysgwyr

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 20 Medi 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2015/16
Adroddiad sy’n ymwneud â chyrchfannau dysgwyr ar gyfer sefydliadau addysg bellach a chweched dosbarth ysgolion.

Er bod y mesurau'n parhau i gael eu datblygu, gan ein bod yn dal i weithio i ddatrys problemau o ran methodoleg ac ansawdd data, rydym yn gallu darparu'r set gyntaf o ystadegau arbrofol.

Mae'r adroddiad hwn yn edrych ar gyrchfannau dysgwyr (hynny yw, yr hyn y mae dysgwyr yn ei wneud ar ôl iddynt gwblhau eu rhaglen ddysgu), gan gynnwys y dysgwyr hynny sy'n ymgymryd â dysgu seiliedig ar waith. Mae rhifyn ar wahân yn rhoi gwybodaeth am gyflawniad disgyblion. Data arbrofol sydd yma, a byddwn yn cynnal ymgynghoriad pellach â darparwyr dysgu ar y fethodoleg.

Mae’r siart yn dangos cyfraddau cyrchfannau cadarnhaol parhaus ar gyfer dysgwyr ôl-16 2014/15 a 2015/16. Mae wedi’i rannu’n ‘cyflogaeth barhaus yn unig’, ‘cyflogaeth barhaus a dysgu parhaus’, a ‘dysgu parhaus yn unig’. Mae’r siart yn dangos fod y gyfradd cyrchfannau cadarnhaol parhaus yn is ar gyfer dysgwyr 2015/16 nag ar gyfer dysgwyr 2014/15.

Pwyntiau allweddol

O'r 116,080 o ddysgwyr a orffennodd raglen ddysgu yn 2015/16:

  • roedd gan 81 y cant gyrchfan barhaus gadarnhaol i naill ai cyflogaeth neu ddysgu, 1 pwynt canran yn is na 2014/15
  • roedd 55 y cant mewn cyflogaeth barhaus, a 22 y cant o'r rheini hefyd yn dysgu'n barhaus
  • roedd 48 y cant yn dysgu'n barhaus, a 22 y cant o'r rheini hefyd mewn cyflogaeth barhaus.
Dysgwyr ôl-16 yw'r rheini sy'n astudio mewn sefydliadau addysg bellach, chweched dosbarth ysgolion a dysgu seiliedig ar waith (prentisiaethau, hyfforddeiaethau a rhaglenni cyflogadwyedd eraill). Nid yw gorffen rhaglen ddysgu o anghenraid yn golygu ‘rhywun sy'n gadael’. Er enghraifft, bydd y dysgwyr sy'n chwblhau Safon Uwch wedi cwblhau rhaglen astudio UG cyn hynny, cyn symud i raglen A2.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu