Skip to content
Ystadegau

Teithio Llesol: Cerdded a beicio

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 11 Rhagfyr 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2017-18
Mesurir Teithio Llesol isod fel cerdded am o leiaf 10 munud neu feicio, boed am  y cyfan neu ran o'r daith, i gyrraedd cyrchfan arbennig.

Isod mae amrywiaeth o wybodaeth am Deithio Llesol gan bobl yng Nghymru a gasglwyd drwy'r Arolwg Cenedlaethol yn ystod 2017-18. Canfuwyd y lefelau gweithgaredd canlynol (dim ond yn cynnwys teithiau a wnaed ar gyfer dibenion teithio llesol).

Pwyntiau allweddol

  • Teithiodd 6 y cant o oedolion ar feic o leiaf unwaith yr wythnos.
  • Roedd 58 y cant o oedolion yn cerdded o leiaf unwaith yr wythnos.
  • Roedd 47 y cant o bobl sy'n byw mewn ardaloedd trefol yn cerdded o leiaf dair gwaith yr wythnos, o'i gymharu â 33 y cant o'r rhai o ardaloedd gwledig.
  • Roedd dynion, pobl iau, y rheini heb salwch cyfyngol a'r rheini sydd â chymwysterau yn fwy tebygol nag eraill o seiclo.
  • Roedd pobl ifanc, y rheini heb salwch cyfyngol, y rheini â chymwysterau a phobl o ardaloedd trefol yn fwy tebygol nag eraill o gerdded am fwy na 10 munud i gyrraedd cyrchfan arbennig.
  • Mae 44 y cant o blant yn teithio'n llesol i'r ysgol gynradd, ac 34% i'r ysgol uwchradd (data diweddaraf ar gyfer 2016-17).

Mae'r mesur allweddol olaf yn ymwneud ag anafiadau beicio

  • Cafodd 236 o feicwyr pedal wedi eu hanafu’n ddifrifol eu derbyn i’r ysbyty yn 2017-18 (yn seiliedig ar Gronfa Ddata Cyfnodau Cleifion Cymru).

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu