Skip to content
Ystadegau

Teithio Llesol: Cerdded a beicio

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 30 Ionawr 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17
Mesurir Teithio Llesol isod fel cerdded am o leiaf 5 munud neu feicio, boed am  y cyfan neu ran o'r daith, i gyrraedd cyrchfan arbennig.

Canfuwyd y lefelau gweithgaredd canlynol (dim ond yn cynnwys teithiau a wnaed ar gyfer dibenion teithio llesol).

Pwyntiau allweddol

  • Teithiodd 5 y cant o oedolion ar feic o leiaf unwaith yr wythnos.(r)
  • Teithiodd 3 y cant o oedolion ar feic o leiaf dair gwaith yr wythnos.
  • Roedd 61 y cant o oedolion yn cerdded o leiaf unwaith yr wythnos.(r)
  • Roedd 47 y cant o oedolion yn cerdded o leiaf dair gwaith yr wythnos.
  • Roedd 51 y cant o bobl sy'n byw mewn ardaloedd trefol yn cerdded o leiaf dair gwaith yr wythnos, o'i gymharu â 38 y cant o'r rhai o ardaloedd gwledig.

Gofynnwyd hefyd i ymatebwyr Arolwg Cenedlaethol gyda phlant dibynnol sut mae eu plant yn cyrraedd yr ysgol

  • Mae 42 y cant o'r holl ddisgyblion ysgolion cynradd  fel arfer  yn cerdded i'r ysgol, ac mae 1 y cant o ddisgyblion ysgolion cynradd fel arfer yn beicio i'r ysgol.
  • Mae 34 y cant o ddisgyblion ysgolion uwchradd fel arfer yn cerdded i'r ysgol ac mae 1 y cant o ddisgyblion ysgolion uwchradd fel arfer yn beicio i'r ysgol.

Mae'r mesur allweddol olaf yn ymwneud ag anafiadau beicio

  • Cafodd 236 o feicwyr pedal wedi eu hanafu’n ddifrifol eu derbyn i’r ysbyty (yn seiliedig ar Gronfa Ddata Cyfnodau Cleifion Cymru).
(r) Wedi'i ddiwygio ar 1 Chwefror 2018.

Nodyn

Cynhwyswyd Cwestiynau ar Deithio Egnïol yn flaenorol yn yr Arolwg Cenedlaethol yn 2013-14 a 2014-15. Ym 2016-17, ehangwyd yr Arolwg Cenedlaethol i gwmpasu'r pynciau a ofynnwyd yn flaenorol ar bedwar arolwg mawr arall. Er bod hyn wedi newid y cyd-destun y gofynnir y cwestiynau, yn gyffredinol, nid ydym wedi canfod gwahaniaethau mawr yn y canlyniadau ar gyfer pynciau Arolwg Cenedlaethol a gynhwyswyd cyn ac ar ôl yr ehangiad. Felly, gellir cymharu'r canlyniadau ar gyfer y pwnc hwn dros amser.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu