Skip to content
Ystadegau

Cyraeddiadau a'r hawl i brydau am ddim

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 7 Rhagfyr 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2017
Data yn cynnwys tablau, graffiau a model ystadegol sy’n darlunio'r berthynas rhwng prydau ysgol am ddim (PYD) a chyraeddiadau

Nid oes unrhyw newid i'r ystod o wybodaeth yn cael ei chyhoeddi, ond yn ei ffurf. Mae'r data yn cynnwys tablau, graffiau a model ystadegol sy’n darlunio'r berthynas rhwng prydau ysgol am ddim a chyraeddiadau. Gellir dod o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf ar Gyfnod Allweddol 4 yn adroddiad 'Canlyniadau Arholiad' 2017.

Yn dilyn argymhellion gan adolygiadau annibynnol a newidiadau polisi a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru, gweithredwyd nifer o newidiadau allweddol i ddata mesur perfformiad Cyfnod Allweddol 4 (CA4) yn y adroddiad hwn am 2016/17 sy'n effeithio ar gymariaethau â blynyddoedd blaenorol. Lle bo modd, rydym wedi ceisio mesur rhywfaint o effaith hyn yn yr adran Nodiadau isod. Fodd bynnag, nid yw'n bosibl mesur effaith y newidiadau mewn polisi i ddewisiadau disgyblion ac ysgolion o amgylch opsiynau cwricwlwm a chofrestriadau. Felly, dylid gwneud cymariaethau â blynyddoedd blaenorol gyda rhybudd yn rhan fwyaf o achosion. Gweler yr adroddiad 'Canlyniadau arholiadau' i gael gwybodaeth lawn am y newidiadau hyn.

Llesiant Cymru

Mae’r datganiad yma yn cynnwys un o’r Dangosyddion Llesiant Cenedlaethol ar gyfer Cymru. Dangosydd Cenedlaethol 7 yw'r sgôr gwyniau eang wedi’i gapio, yn seiliedig ar yr wyth canlyniad gorau. Mae’r data yma yn y golofn olaf yn nhabl 4a.

Pwyntiau allweddol

Targed Cenedlaethol ar gyfer CA4

O ganlyniad i’r newidiadau a ddisgrifir uchod, nid yw’n bosib asesu os rydym wedi cyrraedd y targed yn y Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi  (i gyrraedd 37% o ddisgyblion a hawl i PYD gyflawni'r trothwy lefel 2 cynwysedig).

Targedau Cenedlaethol ar gyfer y Cyfnod Sylfaen

Ym mis Rhagfyr 2015 creuwyd 2 targed newydd ar gyfer y Cyfnod Sylfaen:

  1. Targed newydd o 80% o ddisgyblion 7 oed sydd â hawl i PYD yn cyflawni'r Dangosydd Cyfnod Sylfaen erbyn 2017. Mae’r data a gyhoeddir heddiw yn dangos for 75.9% o ddisgyblion 7 oed sydd â hawl i PYD wedi cyflawni'r Dangosydd Cyfnod Sylfaen yn 2017.
  2. Targed cenedlaethol newydd er mwyn cau'r bwlch rhwng lefelau cyrhaeddiad disgyblion 7 oed sydd â hawl i PYD a'r rhai nad ydynt a hawl sy’n cyflawni'r lefelau disgwyliedig ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen, fel y'i mesurir gan Ddangosydd y Cyfnod Sylfaen, 34 pwynt canran erbyn 2017. Mae hyn gyfwerth â gwahaniaeth absoliwt o 12 pwynt canran. Yn 2017 roedd y gwahaniaeth absoliwt yn 14.3 pwynt canran.

Y prif bwyntiau arall am 2017

  • Mae perfformiad disgyblion sydd a’r hawl i brydau ysgol am ddim yn gwella'n gyson ar gyfer y rhan fwyaf o dangosyddion a phob cyfnod allweddol hyd at CA3.
  • Fodd bynnag, mae perfformiad disgyblion sydd â’r hawl i brydau ysgol am ddim yn is na’r rhai sydd â dim hawl ymhob cyfnod allweddol ac ymhob dangosydd perfformiad.
  • Mae’r blwch yn gyffredinol wedi cau dros y pedwar blynedd ddiwethaf yn y Cyfnod Sylfaen a CA 3.
  • Mae’r bwlch mewn perfformiad yn cynyddu wrth i’r lefel cyfnod allweddol gynyddu.
  • Mae perthynas cryf rhwng cyflawniad â’r hawl i brydau ysgol am ddim mewn ysgolion uwchradd: wrth i’r lefel o hawl gynyddu mae lefel cyflawniad yn disgyn.

Rhagor o wybodaeth

Mae’r allbwn yma yn cael ei gyhoeddi bob yn ail rhwng adroddiad llawn (fel yn 2014) neu set o dablau Excel fel eleni.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu